kesäkuu 5, 2021 |

Kelan kuntoutuspalveluiden järjestäminen – Kuntoutusyrittäjien kirje ministereille

Kuntoutusyrittäjät vaikuttaa Kelan kuntoutuksen ansioiden säilyttämisen puolesta

Kelan kuntoutuksen tulevaisuus on selvityksen kohteena Sosiaali- ja Terveysministeriön viranhaltijatyöryhmässä. Työryhmä aikonee pitää esillä vaihtoehtoa, että Kelan nykyisin järjestämää kuntoutusta järjestäisi jatkossa perustettavat hyvinvointialueet / maakunnat.

Kuntoutusyrittäjät on huolissaan, että kuntoutuksen laatua ja saatavuutta menentetään jos siirto toteutuisi. Lähestymme STM:n ministereitä, viranhaltijoita sekä vaikuttajia näillä viesteillä:

Kelan kuntoutuksen vahvuudet, jotka tulisi säilyttää, jos järjestämistä muutetaan

Kuntoutusalat ovat Suomessa pirstaleisia ja pieniä. Kela on valtakunnallinen järjestäjä, joka kokoaa nämä pienet terapia-alat yhteen. Jatkossakin tulee olla yksi taho, joka kehittää koko kuntoutuksen toimialaa.

  1. Kuntoutusalan kehittämisen mahdollistava hinnoittelumalli tulee säilyttää.
  2. Kelan järjestämien kuntoutuspalveluiden hyvä kustannustehokkuus tulee säilyttää.
  3. Säännöllisiä markkinavuoropuheluja tulee järjestää jatkossakin, mielellään valtakunnallisesti.
  4. Osto ja myyntimonopolia ei tule luoda. Kela on nyt monille aloille yksi vaihtoehtoinen ostaja ja alueellisten terapiahankkijoiden kirittäjä.

Kelan kuntoutusetuuksien mahdollinen siirto hyvinvointialueille vaatii perusteellista harkintaa

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005) on siltä osin ainutlaatuinen ja yrittäjyyttä tukeva laki, että sen 53 §:n 2. momentti lähtökohtaisesti kieltää Kelaa ostamasta kuntoutuspalveluita julkiselta toimijalta, kuten kunnalta tai kuntayhtymältä. Voimassaoleva lainsäädäntö on luonut vuosikymmenten kuluessa ainutlaatuiset valtakunnalliset kuntoutusmarkkinat. Kelan lisäksi ei ole ollut muita julkisia järjestäjiä, jotka olisivat, ainakaan Kelan laajuudessa, hankkineet valtakunnallisesti yhtenevin hankintaperustein kuntoutuspalveluita. Kelan järjestämä osuus kuntoutuspalveluista on suuri: yli 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Kelan asema yhtensä yksittäisenä suurena ostajana on ollut omiaan muokkaamaan koko kuntoutuksen yrityskentän ja niiden tuottamien kuntoutuspalvelujen kokonaisuutta. Mikäli Kelan tuottamat kuntoutuspalvelut päätettäisiin siirtää tuleville hyvinvointialueille, pilkottaisiin varsinkin Kelan ostamat terapiapalvelut huomattavasti nykyistä pienempiin kokonaisuuksiin. Tämä tarkoittaisi sitä, että kuntoutuksen yhteisistä valtakunnallisista kilpailutusperusteista ja -markkinoista siirryttäisiin hyvinvointialuekohtaisiin kilpailutusperusteisiin ja -markkinoihin. Yli 500 miljoonan euron yksittäisen järjestäjän kuntoutusmarkkinoiden jakaminen 21 erilliseen alueelliseen markkinaan johtaisi rajatun kuntoutusosaamisen pirstoutumiseen, ja sen seuraukset sekä järjestäjille että palveluntuottajille voisivat olla arvaamattomia. Kelan asema kuntoutusmarkkinoiden suunnan määrittäjänä on nyt koko alaa kehittävä tekijä, eikä sen merkitystä tule väheksyä.

Kelan avoterapioiden kuntoutus on Suomessa poikkeuksellisen laadukasta

Syynä auditointi, yhtenäiset palvelukuvaukset ja markkinavuoropuhelukäytäntö

Kela on Suomessa ainoa julkisia kuntoutuspalveluita järjestävä taho, joka säännöllisesti auditoi palveluntuottajansa. Tämä luo järjestäjälle tietoa palveluntuotannosta ruohonjuuritasolla. Auditointi kehittää myös palveluntuottajan omaa toimintaa, sillä auditointi ei rajoitu vain Kelan terapioiden palvelukuvauksen noudattamiseen, vaan huomioi myös muut siihen liittyvät asiat, kuten tietosuojalainsäädännön ja yhtenäisen kirjaamisen tavoitteet. Kela on myös ainoa kuntoutuksen järjestäjä, jolla on käytössään valtakunnallinen palvelukuvaus kaikille terapiapalveluille.

Kela on myös ainoa taho, joka käy säännöllistä markkinavuoropuhelua valtakunnallisten palveluntuottajajärjestöjen kanssa tuleviensa palvelujen hankinnoista. Näistä vuoropuheluista on etua sekä järjestäjälle, että eri palveluntuottajille, kun kilpailutuksiin liittyviä puutteita ja ongelmia saadaan korjattua ilman oikaisuvaatimuksia tai markkinaoikeuskäsittelyä.

Kelan järjestämien kuntoutuspalveluiden hinnan ja laadun suhde ovat myös hyviä ja saman sisältönsä vuoksi alueiden välillä vertailukelpoisia. Kelan merkitys koko kuntoutusalalle on suurena ostajana merkittävä, mutta Kela ei ole kuitenkaan ainoa tilaaja alallansa. Yksittäisen suuren ostajan monopolin vaikutukset alan kehitykselle voivat olla yhtä haitalliset kuin yksittäisen palveluntuottajan asema alan kehitykselle olisi. Vaihtoehtojen puute heikentää kilpailua ja vaikeuttaa uusien innovaatioiden käyttöönottoa. Kelan kuntoutuksen hankinnat luovat myös vaihtoehtoja kuntoutusmarkkinoiden palveluntuottajille, jolloin terapiapalveluja tuottavat yritykset saavat myös mahdollisuuden erikoistua eri asiakaskuntiin.

Lue lisää: Ministereille Kuntoutusyrittäjien kanta Kelan kuntoutuksen tulevaisuudesta