maaliskuu 12, 2021 |

Kuntoutusyrittäjien asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 g §:n muuttamisesta (HE 31/2021 vp)

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

Kuntoutusyrittäjien asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 g §:n muuttamisesta (HE 31/2021 vp)

 Suomen Kuntoutusyrittäjät ry edustaa noin 600 fysio-, toiminta-, puhe-, psyko-, ravitsemus- ja musiikkiterapiayritystä ja yrittäjää. Nämä yritykset ovat pääosin pieniä, alle 10 hengen yrityksiä, ja tuottavat suuren osan Suomessa järjestettävästä lakisääteisestä kuntoutuksesta, kuten Kelan lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

 Suomen Kuntoutusyrittäjät esittää 58 g §:n lisättäväksi seuraavaa momenttia:

  • Tämän pykälän nojalla annettu päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin eikä se saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään.

Perustelut

Nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys ei ota sanallakaan kantaa:

  • kuntoutuksen toteutumiseen, tai
  • lakisääteisten palveluiden toteutumiseen

Kumpikin yllä mainituista perusoikeudellisista näkökulmista on käsitelty helmikuussa 2021 voimaan tullutta tartuntatautilain 58 d §:ää koskevassa hallituksen esityksessä.

58 d § jää kyllä edelleen voimaan, mutta kun viittaus kyseiseen pykälään poistetaan 58 g §:n osalta, poistuu samalla viittaus lakisääteisten palveluiden toteutumiseen. Tämä on tämä omiaan vaarantamaan kansalaisten oikeuden lakisääteiseen kuntoutukseen.

Kuntoutusyritykset ovat tähän mennessä järjestäneet lakisääteisen kuntoutuksen pienimuotoisesti, alle 10 asiakkaan kokoonpanolla. Nyt kun tämä pienten ryhmien ja yksilöterapioiden toimialue poistuu, ja viittaus lakisääteiseen kuntoutukseen hävitetään kokonaan 58 g §:stä, muodostaa tämä todellisen uhkan kansalaisten lääkinnälliselle kuntoutukselle. Lakisääteisestä kuntoutuksesta säätelevät esimerkiksi laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005) ja terveydenhuoltolain 29 §.

Muuta lakisääteistä kuntoutusta voivat olla esimerkiksi liikennevakuutuslain tai tapaturmavakuutuslain nojalla järjestetty kuntoutus. Kaikissa näissä hyödynnetään sekä yleisten uima-altaiden allastilojen (allasterapia fysioterapian alalajina) tai kuntosaleja.

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n puolesta 12.3.2021

Satu Grekin                                                              Juhani Saarinen

toiminnanjohtaja                                                       lakimies, varatoiminnanjohtaja