joulukuu 12, 2022 |

Näin vaikutimme vuonna 2022

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry vaikutti muun muassa seuraavasti vuoden 2022 aikana

 1. Kuntoutusyrittäjät ry antoi eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiantuntijalausunnnon hallituksen esityksestä, jolla potilasasiamiehet korvattaisiin potilasasiavastaavilla ja sosiaaliasiavastaavilla.
 2. Kuntoutusyrittäjät ry viesti lukuisia kertoja Kansaneläkelaitokselle vuoden 2022 lopulla Kelan sopimuskauden muutokseen että terapeuttien ja tilojen muutoksiin liittyen.
 3. Kuntoutusyrittäjät viesti Sosteri-kuntayhtymälle sen vuoden 2023 terapiahankintojen kilpailutuksessa havaittuihin ongelmiin liittyen.
 4. Kuntoutusyrittäjät lähestyi viestillä Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiestä musiikkiterapeuttien ammattinimiketavoitteisiin sekä sen puutteeseen liittyviin ongelmiin liittyen.
 5. Kuntoutusyrittäjät ry antoi Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon valtioneuvoston asetusluonnoksesta, jolla täsmennettäisiin fysioterapian sairausvakuutuskorvauksen poistamista.
 6. Kuntoutusyrittäjät ry antoi eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä, jolla fysioterapian sairausvakuutuskorvaus poistettaisiin.
 7. Kuntoutusyrittäjät viesti Raahen ja Jämsän kunnille alueen jäsenyrittäjien havaitsemista ongelmista toteuttaa lasten oikeudet perusopetukseen ja kuntoutukseen yhdessä ja yhtäaikaisesti.
 8. Kuntoutusyrittäjät oli kuultavana eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa YEL-uudistukseen liittyen.
 9. Kuntoutusyrittäjät julkaisi vaatimuksen kuntoutuksen säilymisestä Kelassa sekä kuntoutuksen ikärajojen nostamiseksi ja lopulta poistamiseksi laista kokonaan
 10. Kuntoutusyrittäjät lausui Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palvelusetelin sääntökirjaluonnokseen.
 11. Kuntoutusyrittäjät esitti huomionsa paikalliselle yrittäjäjärjestölle Eksoten fysioterapiakilpailutuksesta.
 12. Kuntoutusyrittäjät viesti Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen päättäjille jäsenistönsä huolia palvelusetelin tulevasta toteutuksesta ja ehdotti muutoksia palveluseteliin.
 13. Kuntoutusyrittäjät kanteli Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ostopalveluiden Kanta-kirjausten eli ostopalveluvaltuutuksen puuttumisesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Kanta-kirjausten laatiminen myös ostopalveluissa on lakisääteinen ja kuntoutujan oikeuksien toteutumisen kannalta tärkeä velvollisuus.
 14. Kuntoutusyrittäjät tapasi alueellisia yrittäjäjärjestöjä sekä aluevaltuutettuja yhdessä Akavalaisten yrittäjien ja Suomen fysioterapeuttien kanssa palvelusetelien kustannuslaskentaan sekä hyvinvointialueiden rekisterinpidon velvoitteiden parempaan täyttämiseen liittyen. Tapaamiset jatkuvat myös vuonna 2023.
 15. Kuntoutusyrittäjät laati Audionomiyhdistys ry:n sekä terveydenhoitajaliiton kanssa yhteisen julkilausuman audionomien lisäämiseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun luetteloon.
 16. Kuntoutusyrittäjät lähestyi kahta kuntaa kouluaikaisiin terapioihin liittyen pyytäen selvitystä perusopetuksen ja lakisääteisen kuntoutuksen yhteensovittamisesta kunnan alueella.
 17. Kuntoutusyrittäjät laati kirjeen opetusministeri Li Anderssonille jossa pyydettiin kannanottoa kuntoutuksen ja perusopetuksen yhteensovittamisen perusteista. Kerrottiin, että alueilla on ollut Kelan arkiympäristöön vietävässä kuntoutuksessa ongelmia.
 18. Kuntoutusyrittäjät laati yhdessä Suomen fysioterapeuttien kanssa Kelalle osoitetun vetoomuksen hankintaoikaisun asianmukaiseksi suorittamiseksi niiden tarjoajien osalta, joiden tarjous hylättiin puuttuvien terapeuttien nimien vuoksi. Kela vastasi, että jokainen hankintaoikaisuvaatimus käsitellään yksilöllisesti.
 19. Juhani Saarinen oli Kuntoutusyrittäjien nimeämänä asiantuntijakuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa liittyen YEL-lainsäädännön uudistamiseen. Asiasta jätettiin etukäteen kirjallinen asiantuntijalausunto.
 20. Kuntoutusyrittäjät lähetti viestin sosiaali- ja terveysministerille ja STM:lle tartuntatautilain 48 a §:n (koronarokotusvelvollisuus) kuntien testausvelvollisuuden päättymisestä. Laki kuitenkin vaatii työntekijältä negatiivisen koronatodistuksen, mikäli tämä ei voi lääketieteellisistä syistä ottaa rokotusta tai ei ole sairastanut covid-19:a. Kuntien velvollisuus testata henkilöstö on kuitenkin päättynyt.
 21. Kuntoutusyrittäjät lausui valtioneuvoston asetusluonnokseen häiriöihin ja poikkeusoloihin varautumisesta.
 22. Kuntoutusyrittäjät vastasi STM:n lausuntopyyntöön lääkinnällisen kuntoutuksen opas -luonnoksesta.
 23. Kuntoutusyrittäjät vastasi STM:n lausuntopyyntöön hallituksen esitysluonnoksesta potilasasiavastaaviksi.
 24. Kuntoutusyrittäjät osallistui STM:n kuulemistilaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain alihankintapykälään liittyen sekä lausui hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi ja osallistui esityksen jatkokäsittelyyn STM:n kutsumassa työryhmässä.
 25. Kuntoutusyrittäjät vastasi lausuntopyyntöön hallituksen esityksestä fysioterapian Kela-korvauksista.
 26. Kuntoutusyrittäjät vastasi 30.12.2021 Suomen Yrittäjien keskustelunavaukseen arvonlisäverotuksen tulevaisuudesta. Esitämme mm., että musiikkiterapeutti tulisi lisätä nimikesuojattuihin terveydenhuollon ammattihenkilöihin, jotta musiikkiterapian arvonlisäverokohtelu yhdenmukaistuisi.
 27. Kuntoutusyrittäjät vaatii kotitalousvähennystä ulotettavaksi kuntoutukseen, musiikkiterapian arvonlisäverotuskohtelua tasapuoliseksi ja täydennyskoulutukseen perustuvan kuntoutuksen lähetevaatimuksen poistamista.
 28. Kuntoutusyrittäjät osallistui sote-yrittäjäjärjestöjen julkilausumaan, jossa vaadittiin Kela-korvausten tason korottamista.
 29. Kuntoutusyrittäjät tapasi kaikkien merkittävien eduskuntaryhmien edustajia alkuvuodesta 2022.
 30. Kuntoutusyrittäjät selvitti ongelmia Kela-takseissa ja vaati Kelaa korjaamaan havaitut ongelmat.
 31. Kuntoutusyrittäjät vaati sote-ministeriryhmältä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen säilyttämistä Kelalla.
 32. Kuntoutusyrittäjät vastusti Kela-korvausten ehdotettuja heikennyksiä. Kela-korvausten poisto hävittäisi myös arvokkaan työkalun.
 33. Kuntoutusyrittäjät kävi Kelan kanssa keskustelua terapiapäätöksistä ja vähennetyistä käyntimääristä.
 34. Kuntoutusyrittäjät viesti Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkiselle vakuutusyhtiöiden epäneutraaliin palveluohjaukseen liittyvistä ongelmista.