Yhdistyksen säännöt

SUOMEN KUNTOUTUSYRITTÄJÄT RY SÄÄNNÖT

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Kuntoutusyrittäjät ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue kattaa koko maan.

2 §

Kieli

Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, mutta pöytäkirjat ja viranomaisille osoitetut asiakirjat laaditaan vain suomeksi.

3 §

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fysioterapia- tai vastaavien kuntoutusyritysten tai hoitoyksikköjen toimintaa sekä yritysten piirissä työskentelevän hoito- ja muun henkilöstön ammattitaitoa sekä kohottaa lääkinnällisen hoito- ja kuntoutustoiminnan tasoa Suomessa. Yhdistys huolehtii jäsenkuntansa oikeudellisiin, sosiaalisiin ja ammatillisiin kysymyksiin liittyvästä edunvalvonnasta. Yhdistys voi tarvittaessa solmia työehtosopimuksia.

4 §

Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. seuraa, että jäsenten toiminta on lain ja hyvien liiketapojen mukaista
2. järjestää keskustelu-, luento- ja koulutustilaisuuksia
3. hoitaa tarkoitusperiään edistävää julkaisutoimintaa
4. seuraa alalla tapahtuvaa kehitystä ja tekee tarvittaessa aloitteita viranomaisille ja muille tahoille
5. antaa lausuntoja
6. voi perustaa ja ylläpitää tarpeellisia rahastoja
7. voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja elimiin, joihin kuuluminen edistää
yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista
8. voi järjestää tai avustaa alan yritysten henkilökunnan työhyvinvointia edistävää toimintaa
9. voi järjestää asianmukaiset luvat saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan
testamentteja ja muita lahjoituksia
10. voi omistaa kiinteistöjä

5 §

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä hallituksen hyväksymän kirjallisen hakemuksen perusteella viranomaisten hyväksymät tai rekisteröimät oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset elinkeinoharjoittajat, jotka ovat lain nojalla oikeutettuja tuottamaan terveydenhoito-, ja/tai
fysioterapia- ja kuntoutuspalveluita.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, ammatinharjoittaja tai muu henkilö, joka on yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisesta kiinnostunut. Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä myös seniori- ja opiskelijajäseniä.

Yhdistyksen seniorijäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on ollut yhdistyksen jäsenyrittäjä ja joka on lopettanut päätoimisen yrittämisensä.

Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä kuntoutusta opiskeleva luonnollinen henkilö.

Opiskelijajäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksestä mainittujen opintojen päätyttyä.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi hallitus kutsua henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaat.

Ulkojäsenet, kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet, seniorijäsenet ja opiskelijajäsenet eivät ole
äänivaltaisia elleivät ole samalla varsinaisia jäseniä.

Yhdistyksen kaikkien tässä pykälässä mainittujen jäsenten tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä, voimassaolevia lakeja sekä hyvää liiketapaa.

Aiempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 §

Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinainen jäsen, ulkojäsen, opiskelijajäsen ja seniorijäsen ovat velvollisia suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta ja sisällöstä yhdistyksen vuosikokousvuosittain määrää.

7 §

Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun ilmoitus on annettu. Jäsenen, joka kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä tai laiminlyö jäsenmaksuvelvoitteensa tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai muita yhdistyksen jäseniä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voi hallitus erottaa yhdistyksestä.

8 §

Osastot

Yhdistyksellä voi olla alueellisen tai muuhun jakoon perustuvia osastoja, jotka suhteessaan yhdistykseen ovat epäitsenäisiä ja joiden perustamisen ja säännöt yhdistyksen hallitus hyväksyy.

9 §

Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat hallitus ja yhdistyksen kokous.

10 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marras-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kutsut yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille postitetulla jäsenkirjeellä tai samassa ajassa lähetetyllä sähköpostikutsulla sääntömääräisiin kokouksiin vähintään 14 päivää ennen kokousta ja ylimääräisiin kokouksiin edellä mainitulla tavalla sähköisesti tai kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta. Vuosikokoukseen käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on toimitettava hallitukselle 1. päivään lokakuuta mennessä.

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua myös etänä, mikäli hallitus näin päättää. Etäosallistuminen voi tapahtua sähköisesti tai muulla hallituksen valitsemalla luotettavalla tavalla.

Etäosallistumisen mahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa.

11 §

Yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös sekä
päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten sekä
päätetään varsinaisten jäsenten, ulkojäsenten, opiskelijajäsenten sekä seniorijäsenten
jäsenmaksujen suuruus.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuorovuosin.
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja valitaan sen mukaan hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
10. Käsitellään vuosikokouksen käsittelyyn tarkoitetut asiat.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §

Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain sellaiset asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa.

13 §

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksun edelliseltä vuodelta. Uudella jäsenellä on äänioikeus suoritettuaan jäsenmaksut. Kokouksessa läsnäoleva äänioikeutettua jäsentä edustava luonnollinen henkilö voi edustaa kahta poissaolevaa muuta jäsentä, esitettyään kokouksen alussa asianmukaisen valtakirjan.

Mikäli kokouksessa jäsentä edustaa luonnollinen henkilö, joka on laki- tai sääntömääräinen edustaja useammassa kuin yhdessä yhdistyksen jäsenyhteisössä, voi tämä yksi osallistuja määrällisesti edustaa vähintään yhtä mutta enintään viidesosaa kaikista kokouksessa paikalla olevista jäsenistä. Luonnollisen henkilön on ennen äänestyksen aloittamista nimettävä mitä jäseniä tämä kokouksen äänestyksissä aikoo edellä mainittu rajoitus huomioiden edustaa.

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä, jossa arpa ratkaisee.

14 §

Hallitus ja toiminnanjohtaja

Hallitukseen kuuluvat vuosikokouksen kahden kalenterivuoden toimikaudeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 – 5 hallituksen varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen jäsenet ovat erovuoroisia siten, että vuosittain erovuorossa on puolet, mikäli hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on parillinen luku ja puolesta alaspäin pyöristetty, mikäli kyseessä on pariton luku.

Periaate hallituskierrossa on seuraava: kolmen peräkkäisen valinnan jälkeen hallituksen jäsenen on tultava valituksi ylemmälle hallituksen jäsenyystasolle tai poistuttava hallituksesta. Hallitukseen valitsematta jättäminen poistaa aina toimikausirajaukset.

Hallituksen jäsenyystasoja on alimmasta ylimpään jäsenyystasoon lueteltuna kolme: varajäsen,
varsinainen jäsen sekä ylimmällä tasolla puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Hallituksen jäsenten kierto määräytyy siten, että hallituksen jäsen voidaan lähtökohtaisesti valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi hallitukseen (toimikausirajaus). Hallituksen jäsen voidaan kuitenkin valita toimikausirajauksen aiheuttanutta jäsenyystasoa ylempään hallituksen jäsenyystasoon enintään kolme keskeytymätöntä kertaa. Hallituksen jäsentä ei voida toimikausirajauksen jälkeen valita keskeytymättömästi toimikausirajauksen aiheuttanutta jäsenyystasoa alempaan hallituksen jäsenyystasoon.

Kolme peräkkäistä kertaa puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi valittua hallituksen jäsentä ei
voida enää valita seuraavaan hallitukseen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä arpa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Toiminnanjohtaja hoitaa järjestön päivittäistä hallintoa hallituksen johdon ja valvonnan alaisena. Toiminnanjohtaja johtaa järjestön muita toimihenkilöitä.

15 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on mm.
1. edustaa yhdistystä
2. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet ja pitää luetteloa jäsenistä
3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella esiteltävät asiat
4. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
5. hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä valvoa kirjanpitoa ja tilinpäätöksen tekoa
6. valmistella ehdotukset yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi sekä toimintasuunnitelmaksi
7. asettaa tarpeellisia toimikuntia
8. ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä määrätä heidän
tehtävänsä ja palkkauksensa
9. valita rahastojen hallitukset
10. ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi ja
toteuttamiseksi

16 §

Tili- ja toimintavuosi

Yhdistyksen tilikausi on toimintavuosi, joka on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina tilintarkastajille esitettäväksi ennen maaliskuun 15. päivää. Tilintarkastajien on huhtikuun loppuun mennessä palautettava tilinpäätös ja tarvittavat muut asiakirjat hallitukselle.

17 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen, toiminnanjohtajan tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

18 §

Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos esitys on saanut puolelleen vähintään 3/4 annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksesta on kokouskutsussa mainittava.

19 §

Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään 30 päivän väliajoin pidettävässä kokouksessa. Purkamispäätöksen on saatava kummassakin kokouksessa puolelleen vähintään 3/4 annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.

Mikäli yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, jäljellä olevat varat tulee käyttää yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen yhdistyksen kokouksen viimeisen päätöksen mukaisesti.

20 §
Yhdistyslain määräykset

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

 

Nämä säännöt on rekisteröity 17.11.2023