joulukuu 5, 2022 |

Fysioterapian Kela-korvauksen poistumassa 1.1.2023

Päivitys 15.12.2022: tehty täsmennys matkakorvausta koskevaan kohtaan

PÄIVITYS 9.12.2022

Kelalta puhelimitse tänään 9.12.2022 saadun tiedon mukaan Kela-korvauksia ei ole tarpeen laskuttaa vielä tämän vuoden puolella, riittää, että terapia on annettu tämän vuoden puolella.

Kelaan oli saapunut asian liittyen huolestuneita yhteydenottoja ja puhelimitse annettiin nyt julkisuuteen uusi linjaus. Alla olevaa tekstiä lukiessa on tämä uusi linjaus hyvä ottaa huomioon!

Fysioterapian Kela-korvaukset poistumassa 1.1.2023

Fysioterapiakorvaukset on syytä hakea Kelalta nyt. Mikäli laki menee ehdotetussa muodossa läpi, Kela saattaa lopettaa korvausten maksamisen ja korvaushakemusten käsittelyn jo 1.1.2023 lukien. Tällöin myös tänä vuonna hoidetut, maksetut ja haetut Kelan sv-korvaukset jäävät mahdollisesti saamatta.

Normaalisti sairaanhoitokorvauksia on haettava kuuden kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta. Fysioterapeuttisen tutkimuksen ja hoidon korvaus on kuitenkin esitetty poistettavaksi laista 1.1.2023 lukien. Näin ollen korvausten käsittelylle ei ole enää 1.1.2023 alkaen lakiperustaa. Eduskunnan käsittelemään esitykseen ei ole kirjattu minkäänlaisia siirtymäsäännöksiä. Tämä saattaa johtaa siihen, ettei Kela enää 1.1.2023 alkaen välttämättä käsittele eikä maksa vanhojakaan sairausvakuutuskorvauksia, ei vaikka hoidot olisi tehty, maksettu ja haettu Kelalta lain voimassaollessa eli vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kelan etuuksien omissa käsittelyohjeissa ei toistaiseksi ole mainintaa nykyisestä tilanteesta.

Lähetteet ovat voimassa ilman korvauksiakin – asiakas maksaa tällöin koko hoitonsa itse

Normaalisti lääkärin kirjoittamat fysioterapialähetteet ovat voimassa 12 kuukauden ajan. Lähetteiden voimassaoloon ei esitetä muutoksia, mutta fysioterapialähetteen perusteella maksettavia sv-korvauksia ei välttämättä enää makseta, mikäli päätös korvauksen maksusta hoito osuisi vuoden 2023 puolelle. Tämä on hyvä tuoda asiakkaille tietoon, sillä asiakkaat ovat Kela-korvauksen puuttuessa velvollisia maksamaan lähetteen osuuden itse. Suorakorvausjärjestelmässä palveluntuottaja hakee korvauksen asiakkaan puolesta, mutta mikäli korvausta ei saada, on asiakas velvollinen maksamaan koko hoitonsa itse.

Myös asiakkaiden Kela-korvatut matkat korvattavaan terapiaan poistuvat

Kela-korvattavia matkoja sv3-lähetteelliseen fysioterapiaan ei voida enää tilata 1.1.2023 tai sen jälkeiselle ajanjaksolle. Seuraamme Kelan tiedottamista asiaan liittyen. Kelan sairausvakuutuslain muutoksesta eduskunnalle antamasta lausunnosta ilmenee, että taksi voidaan tilata vuodenvaihteen jälkeenkin, mutta ft-lähetteen perusteella tehty matka hylätään ensi vuonna tehtynä. Taksin tilaamisen onnistuminen ei siis välttämättä tarkoita matkojen jatkumista aiempaan tapaan.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen matkoihin muutoksella ei pitäisi olla suoria vaikutuksia, kunhan asiakkaalla on voimassa oleva kuntoutuspäätös.

Päivitys 15.12.2022: Asiakkaalla voi kuitenkin olla 1.1.2023 jälkeen oikeus matkaan muun lain, kuten esimerkiksi vammaispalvelulain nojalla. Vammaispalvelulain nojalla ei korvata jo muun lain perusteella korvattavia matkoja, mutta sairausvakuutuslain mukaisen korvausoikeuden poistuessa 1.1.2023 voi vammaiselle syntyä oikeus matkaan vammaispalvelulain nojalla.

Kelan suorakorvaussopimukset

Kelan suorakorvausjärjestelmä perustuu suorakorvauksen runkosopimukseen, jota on päivitetty viimeksi syyskuussa 2015. Sopimuksen voimassaoloaikaan ei ole Kelan puolesta esitetty muutoksia, mutta sopimuksessa kuitenkin erikseen todetaan, että korvausten myöntämisessä ja korvausasioiden käsittelyssä noudatetaan voimassa olevia säädöksiä. Sairausvakuutuslakia ehdotetaan muutettavaksi 1.1.2023 alkaen, jolloin fysioterapian suorakorvauksia koskevia hakemuksia ei voitaisi enää maksaa.

Kelan kanssa laadittu suorakorvauksen runkosopimus on voimassa 3 kk irtisanomisajalla. Sopimukseen voidaan tehdä Kelan toimesta myös yksipuolisia muutoksia, jolloin sopimus raukeaa 2 kk kuluessa, elleivät sopimuksen sopijajärjestöt allekirjoita uutta sopimusta.

Kela ei ole toistaiseksi ilmoittanut irtisanovansa tai muuttavansa suorakorvaussopimusta. Kaikkia Kela-korvauksia ei poisteta, joten on mahdollista, että Kela ei esitä suorakorvauksen runkosopimukseen mitään muutoksia. Fysioterapian osalta sopimus jää kuitenkin näillä tiedoin ensi vuonna merkityksettömäksi, mikäli eduskunta hyväksyy lain ja tasavallan presidentti sen esitetyssä muodossa vahvistaa.

Asian käsittely eduskunnassa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ei esittänyt muutoksia fysioterapian sv-korvausten poistamista koskevaan hallituksen esitykseen 237/2022. Asian käsittely jatkuu lain ensimmäisellä käsittelyllä. Ensimmäisen käsittelyn jälkeen tulee pakollinen toinen käsittely, jonka jälkeen laki astuu voimaan lopulta tasavallan presidentin vahvistettua lain.

Lain suunniteltu voimaantuloaika on 1.1.2023 alkaen, eikä siihen ole toistaiseksi esitetty muutoksia tai siirtyäaikoja. Kuntoutusyrittäjät seuraa asian eduskuntakäsittelyä.

Mikäli kuntoutujan ajoissa jättämä sv-korvaushakemus hylätään 2023, voi valittamisesta olla hyötyä

Päivitys 9.12.2022: Kela ei näillä näkymin hylkää ensi vuonna tehtyjä tai käsiteltyjä korvaushakemuksia, kunhan terapia on annettu vuoden 2022 puolella.

Hallintolain 6 §:n nojalla viranomaisten toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ajoissa haettu ja myös maksettua fysioterapian sv-korvaus voidaan joutua korvaamaan myös vuoden 2023 puolella, vaikka laki aiheesta onkin jo ehtinyt muuttua. Tätä kutsutaan nimellä luottamuksensuojaperiaate.

Taustalla on se, että oikeudenkäytön on oltava kansalaisille ennakoitavaa. SV-korvausten nopea poistaminen on tältä osin esimerkki huonosta hallinnosta. Eduskunnan tekemille päätöksille emme mahda mitään, mutta kansalaisten saamat mahdolliset kielteiset fysioterapian korvauspäätökset vuonna 2023 saattavat tulla kyllä luottamuksensuojaperiaatteen nojalla muutetuiksi. Kelan mahdollisesta kielteisestä päätöksestä valittaminen saattaa siis olla hyödyllistä.