5 elokuun, 2022 |

Kela-korvauksen poisto fysioterapiasta uhkaa romuttaa nyt hyvin toimivan IT-järjestelmän ja epätasa-arvoistaa fysioterapeutteja

Kela-korvauksen poisto fysioterapiasta uhkaa romuttaa nyt hyvin toimivan IT-järjestelmän ja viedä fysioterapeutit kahteen kastiin

Mihin asia liittyy:

Fysioterapian sv-korvauksen poistava lakiluonnos on ollut lausuttavana 7.8. saakka Lausuntopalvelussa: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=112c4b25-0d78-430b-a6ff-f56aef761c4a

Korvausten leikkauksesta päätettäneen lopullisesti maan hallituksen budjettiriihessä 31.8. – 1.9.2022. Poisto astuisi voimaan 2023 alusta. Äänen on lausuttu, että leikkauksella rahoitetaan hoitajamitoituksen käyttöönotto.

Nykytila:

Sairausvakuutuskorvausta (eli ns. Kela-korvausta tai sv-korvausta) saa Kuntoutusyrittäjien edustamista terapia-aloista ainoastaan fysioterapiasta. Korvaustaso per käynti on 6 euroa 45 minuutin fysioterapiasta, ja 8 euroa 60 minuutin fysioterapiasta. Lausuttavana ollut lakiluonnos poistaisi tämän korvauksen kokonaan.

Jotta korvauksen on saanut, asiakkaalla on pitänyt olla lääkärin lähete fysioterapiaan. Näiden lähetteiden määrä on 1 miljoona ft-käyntiä vuodessa. Myös vakuutusyhtiöiden korvaamissa fysioterapioissa on lääkärin lähete-käytäntö.

Kuntoutusyrittäjät vetoaa korvauksen säilyttämisen puolesta. Mikäli korvauksia ei kuitenkaan voida säilyttää, tärkeintä olisi, että nykyinen lähetekäytäntö yksityiseen hoitoon ja tutkimukseen säilytetään. Lähete-mekanismi olisi tuhoutumassa, jos nyt lausuttava HE-luonnos etenee, sillä lähetteestä säätävä sv-lain 6 §:ää esitetään kumottavaksi.

Lähete-käytäntö pitää turvata – siten turvataan toimiva terveydenhuollon tietojärjestelmäintegraatio

 

Lähete-mekanismi on jo integroitu kaikkiin käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin. Lähetteellä on ihmisten käyttäytymistä ohjaava vaikutus. Lähetteen kanssa ihminen hakeutuu todennäköisemmin hoitoon, kun muutoin itse maksaen se jäänee helposti tekemättä. Ihmiselle määrätty lähete on asiakirja, jonka pitäisi seurata henkilön itsensä mukana OmaKannassa. Nyt näin ei ole, sillä Kantaan kirjaamisvelvoitetta laiminlyödään laajasti.

Jos HE-luonnos etenee, Kuntoutusyrittäjät esittää, että lähete-käytäntö säilytetään esimerkiksi lisäämällä terveydenhuoltotolain 9 §:iin seuraava kohta:

 Sen estämättä, mitä muussa lainsäädännössä säädetään, terveyskeskuslääkäri, sote-keskuslääkäri, sairaalalääkäri tai muu julkisessa terveydenhuollossa toimiva laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö voi ohjata hyvinvointialueen asukkaan hakeutumaan lääkinnällistä kuntoutusta tukevaan hoitoon yksityiselle palvelujen tuottajalle ja myös kirjoittaa tälle lähetteen, mikäli hyvinvointialueen asukas tätä pyytää tai on menettelyyn muuten suostuvainen.

 Asiakkaan itse hankkima tai saama täydentävä lääkinnällinen kuntoutus ei estä hyvinvointialueen järjestämän kuntoutuksen jatkamista eikä poista hyvinvointialueen velvollisuutta jatkaa järjestämisvastuulleen kuuluvaa hyvinvointialueen asukkaan tarvitsemaa hoitoa.”

Toinen lakiluonnoksen toteutumisesta seuraava sivuvaikutus on työfysioterapian ja työterveyshuollon kautta tarjottavan fysioterapian asettuminen etusijalle muihin fysioterapeutteihin nähden:

Eri fysioterapiaa subventoitaisiin eriarvoisesti. Se heikentää työterveys-järjestelmän ulkopuolisten ihmisten asemaa

 

Esitys asettaa työterveyshuollon asiakkaat parempaan asemaan kuin muut fysioterapian asiakkaat: Työfysioterapian ja muun työterveyshuoltona järjestetyn fysioterapian Kela-korvaukset säilyvät ennallaan korvausten ollessa 50 % tai 60 % kustannuksista. Muilta yksityisten fysioterapeuttien asiakkailta korvaus poistuu. Ehdotus siis hyödyttää isoja terveystoimijoita, joilla on työterveyshuollon palveluita valikoimissaan, ja heikentää muita yksityisiä fysioterapiatoimijoita.

Työterveyshuolto ja työterveyshuollon nimikkeet ovat pitkään olleet työmarkkinaosapuolten lempilapsia. Siitä on seurannut epätasa-arvoa työterveyshuoltojärjestelmän piirissä vs. ulkopuolella olevien kansalaisten kesken, sekä työterveysalan toimijoiden konsolidoitumista.

Tämä lakiluonnos syventää juopaa hyödyttämällä suuria terveydenhuollon toimijoita, joilla on työterveyshuoltopalvelut repertuaarissaan, sekä näiden asiakkaita. Asiakas, jolla ei pääse fysioterapiaan työnantajan maksamana on jatkossa entistä heikommassa asemassa.

Jos esitys menee läpi:

  • yksityiset fysioterapeutit: 0 euroa yhteiskunnan tukea
  • työterveyshuolto ja työfysioterapeutit: 50 tai 60 %:n Kela-korvausta
  • julkisen sektorin fysioterapeutit: Asiakas maksaa enintään asiakasmaksun

Lue kokonaan lausuntomme sv-korvaukset leikkaavasta lakiluonnoksesta:

Lausunto word

Lausunto pdf