maaliskuu 1, 2023 |

Keusoten alueen terapioissa yksipuolinen kotikäyntejä koskeva muutos

Keusote tulkitsee samaa terapioiden hankintasopimusta eri tavalla kuin kuntayhtymä tulkitsi: 60 min kotikäyntihinnat -7 % yrittäjien vahingoksi

Useampi Kuntoutusyrittäjien Keusoten alueella toimiva jäsen on ottanut yhteyttä Kuntoutusyrittäjien lakineuvontapalveluun ja tiedustellut Keusoten mahdollisuuksia muuttaa yksipuolisesti kotikäyntikorvausten maksuperustetta. Yksipuoliset olennaiset sopimusmuutokset ovat perinteisesti olleet hankintalain nojalla kiellettyjä, mutta tässä tapauksessa sopimusmuutos ei ole kirjallinen, vaan puhtaasti tulkinnallinen. Tähän on vaikea puuttua, vaikka siitä aiheutuukin yrittäjälle vahinkoa.

Keskiössä matkakustannusten laskentaperuste

Vuonna 2022 Keusote tulkitsi terapioiden hankintasopimustaan siten, että kotikäyntien matkakustannukset korvattiin 60 minuutin terapiakäynneissä siten, että korvausten suuruus oli matkan pituudesta riippuen joko 50 %:lla, 70 %:lla tai 100 %:lla korotettu 60 minuutin hinta.

Jos 60 minuutin käynti oli laskennallisesti 100 €, tulisi kotikäyntilisää päälle vähintään 50 %, eli yhteensä kotikäynnistä maksettiin 150 €.

Keusote muutti kuitenkin yksipuolisesti vuodenvaihteessa sopimuksen laskutusperustetta siten, että matkakustannus korvattiin käynnin pituudesta riippumatta aina 45 minuutin hinnalla. 45 minuutin hinta on aina 25 % pienempi kuin 60 minuutin hinta. Tässä esimerkissä 100 euron hinta muuttuu 80 euron hinnaksi.

60 minuutin kotikäynnillä Keusoten yksipuolisen muutoksen vaikutus on vähimmillään se, että 150 euron sijaan yritykselle maksetaan kotikäynnistä 100 + 80 x 0,5 eli 140 €. Kyseessä on siis kotikäyntihintojen yksipuolinen alennus: tässä tapauksessa – 7 % verrattuna vuoteen 2022.

Miksi yksipuolinen hinnanalennus tehtiin?

Kuntoutusyrittäjät pyrki selvittämään asiaa kirjoittamalla Keusotelle kirjeen 30.1.2023. Keusote lupasi perehtyä asiaan ja antaa siihen vastauksen. Vastauksen sisältö oli lopulta sama, kuin Keusotella aiemminkin: muutosta ei perusteltu, eikä enempään jatkokeskusteluun nähty aihetta.

Palveluntuottajille annettiin uudistetut laskutusohjeet, jotka poikkesivat edelleen vuoden 2022 laskutuksesta.

Miksi Keusote toimii, kuten se toimii?

Emme varmuudella tiedä, miksi Keusote on yksipuoliseen hinnanalennukseen päätynyt, mutta todennäköinen syy sille on, että Keusote leikkasi hintoja, koska se käytännössä voi niin tehdä. Yksittäisen yrittäjän mahdollisuudet puuttua tilanteeseen ovat rajatut. Normaalissa riitaprosessin mallissa yritys voi aloittaa yksilöllisesti eritellyn vaatimusprosessin, joka huipentuisi lopulta oikeudenkäyntiin ja tuomioon.

Jos yksittäisen terapeutin tai terapiayrityksen laskutus Keusotelta on vuositasolla esimerkiksi 10 000 euroa, olisi riita-asian intressi noin 7 % tuosta summasta, eli käytännössä 700 €. Alle tuhannen euron summa on niin pieni, ettei sitä kannata riitauttaa oikeuteen, koska oikeudenkäyntikuluriski itsessään on vähintään 10 000 euroa. Riitely on yrityksille saatavilla olevaan hyötyyn nähden liian kallista, ja Keusote tietää tämän. Keusote käyttää ison toimijan asemaansa hyödyksi pienyrittäjien kustannuksella.

Mitä Kuntoutusyrittäjät voi vielä tehdä jäsentensä puolesta?

Kuntoutusyrittäjien lakineuvonnan näkökulmasta tilanne on turhauttava. Ongelma on esitetty ja argumentoitu jäsenten puolesta Keusotelle, mutta Keusoten kieltäytyessä korjaamasta menettelyään tai edes ottamasta kantaa kirjeessä esitettyihin argumentteihin, ovat jatkovaikuttamisen keinot rajalliset. Tilanteen päättyessä näin, voidaan tapahtunut tuoda esille lähinnä varoittavana esimerkkinä muille järjestäjille ja palveluntuottajille.

Kuntoutusyrittäjät osallistuu mielellään mahdollisuuksien mukaan aina markkinavuoropuheluihin, jolloin kilpailutusten ongelmakohtia saadaan korjattua jo ennen niiden syntymistä. Keusoten terapiahankintojen tapauksessa Kuntoutusyrittäjät ei ollut valitettavasti päässyt osallistumaan markkinavuoropuheluun, tai päässyt tutustumaan kilpailutusmateriaaleihin ennakolta. Tässä kilpailutuksessa keskeinen ongelma oli se, että hinnasta ei sovittu itse sopimuksessa, vaan sopimuksen liitteenä olevassa tarjouspyynnössä, jonka teksti oli kirjattu niin epäselvästi ettei Keusote itsekkään ollut edeltäjänsä kanssa samaa mieltä sen tulkinnasta.

Jo Keusote-kuntayhtymän aikaan sopimusten taitekohdat olivat haasteellisia

Kuntoutusyrittäjillä oli haasteita myös hyvinvointialuetta edeltäneen kuntayhtymän aikaan. Nykyiset terapiahankinnat tulivat voimaan keväällä 2022, jota ennen hankinnat tehtiin luonnollisesti aiemmin voimassa olleella hankintasopimuksella. Tuolloinen hankintasopimus päättyi uuden sopimuksen voimaantuloon.

Vanhan ja uuden sopimuksen välissä oli luonnollisesti kilpailutus, jossa yrittäjillä oli mahdollisuus tarjota uusin hinnoin. Vanhan sopimuksen voimassaolon päättyessä alueen palveluntuottajat odottivat luonnollisesti Keusoten siirtyvän uusien sopimusehtojen mukaisiin päivitettyihin hintoihin. Yritysten yllätykseksi Keusote ilmoitti tuolloin, että vanhojen sopimuskausien aikainen hinnoittelu on sopimuksen voimassaoloehdon vastaisesti voimassa kaikissa aiemman sopimuskauden aikana tehdyissä kuntoutuspäätöksissä.

Käytännössä kyse on ollut kilpailutetun sopimuksen yksipuolisesta jatkamisesta, ja todennäköisesti myös laittomasta suorahankinnasta. Tilanne oli tuolloin yrittäjien kannalta yhtä haastava, sillä yksittäisen sopimuksen hinnanmuutos on euromääräisesti pieni.

Kuinka tilannetta voitaisiin tulevaisuudessa parantaa? Ota yhteys omaan valtuutettuun ja kerro järjestämisen ongelmista

Kuntoutusyrittäjät rohkaisee jokaisen alueen jäsenyrityksiä ottamaan yhteyttä omaan hyvinvointialueen valtuuston edustajaan ja tuomaan esiin niin luottamushenkilöiden kuin toimeksiantosuhteessa olevankin henkilöstön toiminnassa ilmenneitä ongelmia.

Sidosryhmäyhteistyö on jokaisella nykyaikaiselle sote-järjestäjälle tärkeä osa-alue, mutta ylin päättävä elin eli hyvinvointialueen valtuusto valitaan vaaleilla. Vaaleilla valituilla luottamushenkilöillä on vastuu heidät tehtävään äänestäneille kansalaisille. Omaan valtuutettuun tai valtuuston hallitukseen vaikuttaminen omana kansalaistoimintana on viime kädessä tehokkain ja paras vaikuttamiskeino, alueesta riippumatta.