4 toukokuun, 2023 |

Kuntoutujalla voi olla oikeus terapiaan rikosvahingon johdosta

Kuntoutusyrittäjät lausui rikosvahinkolakia koskevaan mietintöön

Oikeusministeriö pyysi Kuntoutusyrittäjiltä lausuntoa rikosvahinkolain uudistamista käsittelevän työryhmän mietinnöstä. Itse mietintö on luettavissa tästä linkistä.

Kuntoutusyrittäjien 4.5.2023 antaman lausunnon voi lukea tästä.

Kuntoutusyrittäjät lausui asiasta kuntoutuksen järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta. Kuntoutusyrittäjien näkemyksen mukaan vaarana on, että muusta kuntoutuksen järjestämisvastuusta erillään oleva rikosvahinkolain mukainen terapioiden korvaaminen jää alikäytölle, koska kuntoutus tapahtuu muusta kuntoutusjärjestelmästä erillään. Kuntoutusjärjestelmä on Suomessa jo nyt varsin pirstaloitunut. Esityksessä ei otettu huomioon myöskään kuntoutuksen uudistamiskomitean (2017) ehdotuksia tai muutoinkaan sivuttu kuntoutuksen järjestämiseen liittyvää vastuuta.

Kuntoutuksen ripeän järjestämisen näkökulmasta toivoimme oikeusministeriön harkitsevan, olisiko valtiokonttorin järjestämisvastuun (maksusitoumusten myöntämisen) sijaan perustellumpaa siirtyä pääosin tai pelkästään valtiokonttorin korvausvastuuseen. Näin valtiokonttori korvaisi kuntoutuksen, mutta ei järjestäisi sitä. Valtiokonttori myöntää terapiat ja muut rikosvahinkolain nojalla korvattavat vahingot erillisen hakemuksen perusteella. Terapian vaikuttavuutta parantaa nopea hoitoonpääsy, mutta erillisen rikosvahinkolain mukaisen hakemuken tekeminen terapiaan ei välttämättä johda nopeaan lopputulokseen, erityisesti jos kyseinen hoito on muusta kuntoutujan hoidosta erillään, eikä kuntoutuja osaa välttämättä hakea sitä.

Rikosvahinkolain mukainen kuntoutus on jo nyt mahdollista – tiedotathan siitä asiakkaita tarpeen mukaan

Mietinnössä esitetty muutos ei sinänsä laajenna oikeutta korvaukseen, mutta lisäisi siihen etukäteisen maksusitoumuksen mahdollisuuden. Tämä on nykytilanteeseen parannus, sillä nykyisin rikosvahinkolain mukaiseen korvaukseen oikeutetun kuntoutujan on maksettava terapiansa lähtökohtaisesti itse, ja sen jälkeen haettava korvauksia valtiokonttorilta. Valtiokonttori saattaa myös myöhemmin evätä vahingonkorvauksen, kun se kuntoutuksen edetessä arvioi, ettei terapian ja rikoksen välillä ole enää riittävää syy-yhteyttä. Päätös tuo siis kuntoutujan näkökulmasta etukäteistä varmuutta kuntoutuksen maksajasta.

Tästä huolimatta, rikosvahinkolain mukaiseen korvaukseen oikeutettu kuntoutuja voi nyt omien taloudellisten resurssiensa puitteissa hakeutua esimerkiksi psykoterapiaan, jonka voi saada jälkikäteen valtiokonttorin korvaamaksi joko osittain tai kokonaan.

Valtiokonttorin korvaamia terapioita voivat olla: