huhtikuu 17, 2020 |

Kuntoutuksen jatkuvuus on turvattava myös poikkeustilanteissa

Kuntoutustoimiala haluaa muistuttaa Suomen kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä sekä toimintayksiköitä kansalaisten lakiin perustuvasta oikeudesta saada kuntoutuspalveluita myös koronavirustilanteen aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Suomen Kuntousyrittäjät ry ja Kuntoutusalan Asiantuntijat ry toimivat kuntoutusalan toimijoiden edunvalvojina.

Kuntoutusala painottaa, ettei kansalaisten oikeutta kuntoutuspalveluiden saamiseen ei ole missään vaiheessa evätty tai rajoitettu valtioneuvoston toimesta. Toimialan edunvalvojien mukaan kuntien ja sairaanhoitopiirien käytännöt vaihtelevat suuresti.

Perustason palveluiden turvaaminen ja kiireettömän hoidon varmistaminen ovat tärkeitä myös poikkeustilanteessa. Näin pystytään osaltaan vaikuttamaan terveydenhuollon kuormitukseen tukemalla jo nyt palveluita käyttäviä.

Pahimillaan kuntoutuksen rajaaminen aiheuttaa lisäpainetta terveydenhuoltoon esimerkiksi lisääntyneinä­ päivystyskäynteinä. Kuntoutuksen rooli monialaisessa yhteistyössä on myös keskeinen.

Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti ennen pääsiäistä ohjeistustaan toimintayksiköille, jossa se ohjeistaa, ettei vierailukielto koske välttämättömiä kuntoutuspalveluja kuten fysio-ja toimintaterapiapalveluja. Nyt onkin varmistettava, että eri yksiköissä huomioidaan tämä päivitys.

Poikkeusoloissa on tärkeää kuitenkin muistaa, että lähikuntoutusta käytetaan silloin, kun se on eri­tyisen tarpeellista. Erilaisia etäkuntoutuspalveluja suositaan ensisijaisesti. Kaikissa tapauksissa etäkuntoutus ei ole kuitenkaan vaihtoehto. Tärkeintä on turvata palvelujen  tarvitsijoiden toimin­takyky ja huolehtia niin asiakkaan kuin kuntouttajankin terveydestä.

Kansalaisten tarve kuntoutukselle on siis olemassa myos poikkeusoloissa. Jos kunnan omat tai osto­palveluna suoritettavat kuntoutukset keskeytetään kategorisesti, voi tästä aiheutua peruuttamatonta vahinkoa kansalaisten terveydelle. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat lapset ja vanhukset, sekä muut erityisen suojelun ja tuen tarpeessa olevat kansalaiset.

Kuntoutustoimiala vetoaa terveydenhuollosta päättäviin tahoihin, että kuntoutuksen on oltava  mah­dollista, kun kuntoutuja ja terapeutti ovat yhdessä arvioineet sen tarpeelliseksi ja mahdolliseksi.

Kuntoutusalalla toimivat terapeutit seuraavat ajantasaista ohjeistusta ja huomioivat työssään turval­lisuuden myös epidemia-aikana.

 

Lisätiedot

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

Jasu Forss, puheenjohtaja, p. 044 320 3670

Kuntoutusyrittäjät ry

Anna Nurmi-Lehto, puheenjohtaja, p. 044 548 9753

Hanna-Kaisa Järvi, toiminnanjohtaja, p. 040 754 7728