elokuu 31, 2023 |

Kuntoutuksen kotitalousvähennys lausunnolle

Valtioneuvoston luonnos mm. fysioterapian ja toimintaterapian kotitalousvähennykseksi

Valtioneuvosto pyytää lausuntoja ensi vuoden budjettilakimuutoksiin liittyen. Lakiesityksen asiakirjat ovat luettavissa tästä linkistä. Mukana on mm. fysioterapian ja toimintaterapian kotitalousvähennyksiä koskevat pykäläehdotukset. Muita kuntoutusmuotoja ei ehdoteta kotitalousvähennettäväksi, mutta kotitalousvähennykseen tehdään muita muutoksia. Kuntoutusyrittäjät lausuu luonnokseen. Lausuntoaikaa on 15.9.2023 saakka.

Kuntoutuksen kotitalousvähennys, mitä, missä, milloin

Kotitalousvähennyksen laajennuksen ehdotetaan tulevan voimaan jo verovuodelle 2024. Vuonna 2023 kotona annettava fysioterapia tai toimintaterapia ei ole vielä kotitalousvähennykseen oikeuttavaa.

Ehtona 2024 alkavaksi ehdotetulle kuntoutuksen kotitalousvähennykselle on muun kotitalousvähennyksen tapaan se, että henkilöllä on vähennettäviä tuloveroja, ja että työ tehdään kotona tai vapaa-ajan asunnolla. Työn maksajana voi muun verovähennyksen tapaan olla asiakas itse, tai esimerkiksi tämän laissa lueteltu lähisukulainen.

Verovähennysoikeuden edellytykseksi ehdotetaan, että palveluntuottajalla on uuden valvontalain mukainen lupa tuottaa fysioterapia- tai toimintaterapiapalvelua, ja että hoidon antaja on laillistettu fysioterapeutti tai toimintaterapeutti. Myös nykyisen lain mukainen aluehallintoviraston tai Valviran lupa tai ilmoitus riittävät valvontalain siirtymäajan puitteissa. Lisäksi maksajan tulee olla laissa säädetty henkilö: osittainenkin työnantajan maksama osuus eväisi kotitalousvähennyksen, samoin kuin esimerkiksi palvelusetelin käyttö palveluun.

Erillistä lähetettä ei kotitalousvähennyksen saamiseksi edellytettäisi. Fysioterapeutin tai toimintaterapeutin olisi tarvittaessa ohjattava asiakas esimerkiksi lääkärille hoidon tarpeen arviota varten, mikäli potilaan hoito sitä erikseen edellyttäisi.

Ehdotettu soveltuva pykäläluonnos kokonaisuudessaan alla (terapioita koskeva uusi kohta lihavoituna):

127 a §
Kotitalousvähennys
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Tavanomaisena hoiva- ja hoitotyönä ei pidetä sellaisia terveyden- ja sairaudenhoitopalveluja,
joiden myynti säädetään arvonlisäverolain (1501/1993) 34–36 §:ssä verovapaaksi. Laillistetun
fysioterapeutin antamaan fysioterapiaan ja laillistetun toimintaterapeutin antamaan toimintaterapiaan sovelletaan kuitenkin, mitä tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä 1 momentissa säädetään. Kotitalousvähennyksen edellytyksenä on, että palvelun suorittaa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu laillistettu fysioterapeutti tai laillistettu toimintaterapeutti ja palveluntuottajalla on sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetussa laissa (741/2023) tarkoitettu oikeus tuottaa fysioterapia- tai toimintaterapiapalveluja. Asunnon kunnossapitotyönä ei pidetä kodin koneiden ja laitteiden korjaus- tai asennustyötä. Tieto- ja viestintätekniikan laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyöhön sovelletaan kuitenkin, mitä asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä 1 momentissa säädetään.

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos välittömästi samaa työsuoritusta varten on saatu omaishoidon tukea, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli tai lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettua tukea. Vähennystä ei myöskään myönnetä asunnon kunnossapito- tai perusparannustyön perusteella, jos asunnon korjaukseen on myönnetty valtion  tai muun julkisyhteisön varoista korjausavustusta. Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos työsuoritus on maksettu työnantajalta saadulla tuloverosta vapaalla kohdennetulla  maksuvälineellä kokonaan tai osittain.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —