4 toukokuun, 2023 |

Kuntoutusyrittäjät ja Suomen Fysioterapeutit: Fysioterapian Kela-korvaukset tulee palauttaa

Yksityisellä sektorilla tarjottavaa fysioterapiaa on tarkoituksenmukaista hyödyntää etenkin niiden terveysvaivojen ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa, jotka eivät vaadi diagnostisia tutkimuksia tai lääketieteellistä tai moniammatillista hoitoa. Näitä ovat etenkin tuki- ja liikuntaelinvaivat sekä monet muut kansansairaudet. 

Fysioterapian vaikuttavuudesta on vahvaa tutkimusnäyttöä kaikissa kansansairauksissa. Fysioterapialla voidaan siis ennaltaehkäistä ja kuntouttaa tule-vaivojen lisäksi myös mielenterveyden ongelmia, muistisairauksia, syöpäsairauksia, diabetesta ja verenkiertoelimistön sairauksia. Fysioterapian tukeminen on kustannustehokas keino vaikuttaa etenkin yli 50-vuotiaiden työikäisten suurimpaan työkyvyn ongelmaan, eli tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. Työkyvyn tukemisella on saavutettavissa miljardiluokan säästöt. Oikea-aikainen fysioterapia voisi säästää miljoonia. 

Fysioterapian Kela-korvausten poistamisella vuoden 2023 alusta oli haitallisia vaikutuksia alan yrittäjille, jotka ovat pääasiassa itsenäisiä ammatinharjoittajia tai pieniä yrityksiä. Lähetekäytännöllä on ollut tärkeä rooli ihmisten ohjautumisessa fysioterapiaan. Muutoksen aikataulu ei mahdollistanut sopeutumista uuteen tilanteeseen. Maantieteellisesti kattava yritysverkosto on nyt vaarassa, koska asiakasmäärät ovat selvästi vähentyneet. 

Kela-korvauksella on tarkoituksenmukaista tukea etenkin sairauksien ja vammojen ehkäisemiseen ja varhaisen vaiheen kuntoutukseen sopivia palveluita. Varhainen puuttuminen ehkäisee tehokkaimmin ongelmien syvenemistä ja säästää kokonaiskustannuksissa. Julkisessa terveydenhuollossa tämänkaltaiseen toimintaan ei vuosiin ole riittänyt voimavaroja. 

Fysioterapian Kela-korvausten poisto kohdistui erityisesti pitkäaikaissairaisiin yli 50-vuotiaisiin, jotka asuvat syrjäseudulla. Tule-vaivojen vuoksi menetetään vuosittain kahden miljardin euron työpanos ja ne ovat yli 50-vuotiailla yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen ja pitkiin sairauspoissaoloihin. Keski-iässä tapahtuvalla tule-vaivojen kuntoutuksella on myös merkittävä vaikutus vanhuuden toimintakykyyn ja vanhuspalveluiden tarpeeseen. Tule-vaivojen kuntoutus työuran loppuvaiheessa turvaa parempaa toimintakykyä myös eläkeikäisenä. Kela-korvattu fysioterapia on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa parhaimmillaan. 

 

Lääkärin lähetettä ei enää tarvita Kela-korvauksen edellytykseksi 

Kela-korvaus tulisi tulevaisuudessa myöntää sellaisesta yksityisen sektorin fysioterapiasta, jota toteutetaan sote-valvontalain tarkoittamalla tavalla terveyspalveluna. Korvausta ei tule enää sitoa lääkärin laatimaan lähetteeseen. Asiakkaan tulee voida hakeutua suoraan fysioterapeutille. 

Ehdotamme, että Kela-korvattavaa fysioterapiaa olisi saatavissa ilman, että ensin olisi haettava lääkäriltä lähete. Lääkäri on terveydenhuollon kallein resurssi, ja heille on työtä muussakin. Mielestämme fysioterapian Kela-korvaukselle ei tarvita erillistä portinvartijaa. Jos sellainen kuitenkin on oltava, muu terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri pitäisi riittää.

Jos asiakas tarvitsee lääkärin arviota, pohjakoulutuksensa perusteella fysioterapeutti osaa ohjata ihmisen lääkärille. Tämä lyhentää hoitojonoja ja vähentää kaikkien osapuolten lääkärikäynteihin liittyviä kustannuksia. Lisäksi lääkäriaikoja vapautuu muille potilaille.  

Julkisessa terveydenhuollossa on jo luovuttu lähetekäytännöstä ja siirretty ensikontakti yleislääkäriltä fysioterapeutille. Toimintaa kutsutaan fysioterapeutin suoravastaanotoksi. Käytäntö on vakiintunut lähes kaikkiin terveysasemiin. Suoravastaanotto on tutkimusten perusteella kustannusvaikuttavaa. Siksi suoravastaanotto on yleistynyt.

Yksityistä fysioterapiaa käytetään edelleen julkista enemmän 

Vuonna 2021 yksityisellä sektorilla toteutui 1,15 miljoonaa Kela-korvattavaa fysioterapiakäyntiä ja palveluita käytti 150 000 kansalaista. Terveyskeskuksissa fysioterapiakäyntejä toteutui 998 000 ja asiakkaita oli 340 000. Yksityisen sektorin osuus fysioterapiakäynneistä on yli 50 prosenttia. 

Julkisella sektorilla käyntimäärä per asiakas on yksityistä pienempi ja hinta on korkeampi. Terveyskeskuksessa tuotetun fysioterapian yksikkökustannus oli 84 euroa vuonna 2017. Yksityisellä sektorilla fysioterapian keskihinta oli 58 euroa vuonna 2021. 

Pienten fysioterapiayritysten asiakasvirrat kutistuvat monesta suunnasta ja markkinaosuutta on siirtynyt suurille toimijoille. 2010-luvulla Kela-korvattavien asiakaskäyntien määrä on vähentynyt 43 prosentilla. Muutos on valtava, ja samalla fysioterapiayrittäjien toimeentulosta on kadonnut 52 miljoonaa euroa. 

Sairausvakuutuslakia muutettaessa arvioitiin, että enintään 10 prosenttia asiakkaista siirtyisi yksityiseltä sektorilta terveyskeskuksiin. Fysioterapian osalta tämä tarkoittaa 150 000 asiakaskäyntiä, joiden tuottaminen julkisella sektorilla maksaa 12,6 miljoonaa euroa. Kun fysioterapian Kela-korvausten osuus on 7,6 miljoonaa euroa vuodessa, ei korvausten poisto tuo lainkaan säästöjä. 

Lisätietoja: 

Juho Korpi, kehittämisasiantuntija
Suomen Fysioterapeutit ry
juho.korpi@fysioterapeutit.fi
0400 166 506

Satu Grekin, toiminnanjohtaja
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
satu.grekin@kuntoutusyrittajat.fi
050 550 3488