joulukuu 7, 2020 |

Kuntoutusyrittäjät lausui asiakastietolaista

Suomen Kuntoutusyrittäjät lausui asiakastietolaista eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunnon voi lukea tästä. Kuntoutusyrittäjät nosti lausunnossa esille neljä muutosesitystä:

  • Tietojen toimiva Kanta-luovutus on mahdollistettava myös pienyrityksissä, joissa ei ole välttämättä erillistä vastaanottohenkilökuntaa.
  • Lakiin on kirjattava pykälä, joka sallii potilastietojen siirron liiketoimintakaupan yhteydessä.
  • Kelan rooli potilasasiakirjojen säilyttäjänä toiminnan loputtua on kirjattava lakiin
  • Erityisalakohtaiset B-luokan potilastietojärjestelmät on sallittava jatkossakin.

Muutokset liittyvät lähinnä jo olemassa oleviin ja toimiviksi havaittuihin käytäntöihin, joita alalla noudatetaan jo nyt, vaikka asiasta ei ole nimenomaista määräystä laissa tai sen perusteluissa. Lainsäädännön tulisi kuitenkin olla läpinäkyvää, jotta yritykset ja kansalaiset voivat odottaa nykyisenkaltaisen toiminnan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Hallituksen perusteluihin tai eduskunnan valiokunnan mietintöön vetoaminen on aina parempi tapa selkeyttää lainsäädäntöä, kuin pelkkä vakiintuneeseen yleiseen käytäntöön vetoaminen.

Myös hallituksen esityksen tulisi vastata käytäntöä. Terapia-alan yrityksissä ei yleensä ole erillistä henkilökuntaa, joka pitäisi huolta siitä, että yritykseen kirjauduttaisiin erikseen asiakkaaksi, tai että asiakassuhteen päättymisestä tehtäisiin erillinen merkintä. Tämän tehtävän ja hoitosuhteen olemassaolon varmistaa käytännön työssä pääsääntöisesti hoitava terapeutti. Hallituksen esitys kuitenkin ohjaa käyttämään hoitosuhteen varmistamiseen erillistä henkilökuntaa. Tämä on mielestämme tarpeetonta, eikä terapia-alan yrityksissä tähän tehtävään erillistä henkilökuntaa olisi varattavissakaan.