11 marraskuun, 2022 |

Kuntoutusyrittäjät lausui StV:lle fysioterapian sv-korvauksen poistoehdotuksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle fysioterapian sv-korvauksen poistoehdotuksesta (HE 237/2022)

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry vastustaa hallituksen esitystä sairausvakuutuslain muutoksiksi. Esityksen perusteella sairausvakuutuslain nojalla korvattavia lääkärin lähetteellisiä fysioterapiahoitoja ehdotetaan poistettavaksi kokonaan jo 1.1.2023 lukien. Kuntoutusyrittäjät antoi oman lausuntonsa valiokunnalle 11.11.2022.

Ajankohta on sama, kuin mille ajoittuu uusien hyvinvointialueiden aloittaminen. Tällä voi olla hyvinvointialueiden asukkaille erityisen kielteisiä vaikutuksia, kun omaa toimintakykyä tukeva korvausmuoto poistuu niihin liittyvien matkakulujen ohella, samoin kuin uusilla hyvinvointialueilla on mahdollisia käynnistämisvaikeuksia omassa toiminassaan.

Kuntoutusyrittäjät ehdottaa sairausvakuutuskorvausten poistamiseen vähintäänkin siirtymäaikaa vuoden 2023 loppuun, jolloin myös sv-korvausten leikkaukseen olennaisesti liittyvä hoitajamitoituksen uusi rahoitustarve astuu voimaan. Kuntoutusyrittäjät piti myös fysioterapialähetteen olemassaoloa tärkeänä työkaluna pelkän yleisluontoisen lääkärin antaman fysioterapiasuosituksen sijaan.

Kuntoutusyrittäjät ehdottaa myös lääkärin lähetteestä luopumista vaihtoehtona fysioterapian sv-korvausten lakkauttamiselle. Ehdotuksen mukaan sairausvakuutuskorvaus säilyisi muutoin ennallaan, mutta lääkärin lähetteen sijaan hoidon antavalta laillistetulta fysioterapeutilta edellytettäisiin 15 opintopisteen laajuista suoravastaanottokoulutusta. Vaatimus olisi tällöin korvattavuudelle lähes sama, kuin työterveyshuollon suoravastaanottokoulutuksissa. Työterveyshuollossa lisävaatimuksena on myös työterveyshuollon toinen 15 opintopisteen täydennyskoulutus. Jatkossakin suoravastaanottoa voitaisiin pitää myös ilman koulutusta, mutta vain koulutus mahdollistaisi Kela-korvauksen saamisen hoidosta. Tätä esitimme siis vaihtoehtona Kela-korvausten poistamiselle kokonaan.

Uusi suoravastaanoton korvausmenetelmä säilyttäisi matkakulut korvattavuuden piirissä, jonka lisäksi nykyiset maksatukseen käytettävät tietojärjestelmät ja tietojärjestelmäintegraatiot säilyisivät edelleen käytössä, eikä uusia kalliita järjestelmähankintoja olisi tarvetta tehdä. Myös tiedolla johtaminen valtakunnallisesti yhdenmukaisella tavalla olisi jatkossakin mahdollista sv-korvattavien fysioterapiahoitojen osalta. Jatkossa sv-korvausjärjestelmää voitaisiin käyttää myös muihin ostoihin, kuten hyvinvointialueiden palveluhankintoihin. Ehdotuksesta voi lukea lisää Kuntoutusyrittäjien lausunnosta.

Kelan järjestämään vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen tai sen matkakuluihin nyt eduskunnan käsittelyssä olevalla esityksellä ei ole vaikutusta.