joulukuu 12, 2019 |

Mallisopimukset uuden työaikalain mukaisista sopimuksista

1.1.2020 tulee voimaan uusi työaikalaki, joka mahdollistaa aiempaa laajemmista joustoista sopimisen työnantajan ja työntekijän välillä. Kuntoutusyrittäjät tarjoaa jäsenilleen mallisopimukset yrityksessään hyödynnettäviksi. Lomakkeet löydät jäsensivuilta.

Uudistuneen työaikalain mukaisia uusia ominaisuuksia ovat:

  • Lakisääteinen työaikapankki, josta tulee laatia sopimus
  • Joustotyöaika, jota voidaan käyttää kun työntekijä voi määrittää vähintään ½ työaikansa sijoittelusta itse
  • Liukuvaa työaikaa koskeva sopimus laajenee siten, että jousto voi olla enintään neljä tuntia päivässä. Nykyinen vanha työaikalaki sallii enintään kolmen tunnin jouston.

Liukuva työaika:

Liukuvassa työajassa säännöllistä vuorokautista työaikaa lyhentää tai pidentää liukuma-aika, joka saa olla enintään neljä tuntia. Viikoittainen säännöllinen työaika saa olla keskimäärin enintään 40 tuntia neljän kuukauden seurantajakson aikana, joka voidaan ylittää tai alittaa liukumarajojen puitteissa. Seurantajakson päättyessä ylitysten kertymä saa olla enintään 60 tuntia ja alitusten määrä enintään 20 tuntia.

Joustotyöaika:

Työnantaja ja työntekijä saavat (mahdollisen työehtosopimuksen säännöllisen työajan pituutta ja sijoittamista koskevista määräyksistä poiketen) sopia joustotyöaikaa koskevasta työaikaehdosta, jonka mukaan vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää.

Työaikapankki:

Työaikapankilla tarkoitetaan työaikalaissa työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmää, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa. Työnantaja ja luottamusmies tai jos sellaista ei ole valittu, luottamusvaltuutettu tai muu työntekijöiden edustaja taikka henkilöstö tai henkilöstöryhmä yhdessä saavat sopia kirjallisesti työaikapankin käyttöönotosta. Edustajan tekemä työaikapankkia koskeva sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita edustajan katsotaan edustavan.

Kaikissa edellä mainituissa sopimuksissa on sovittava tietyistä asioista, jotka on merkitty mallilomakkeisiin.