joulukuu 16, 2022 |

OKM: Lapsella on oikeus sekä perusopetukseen että kuntoutukseen

OKM:n kannanotto saapui – koulun tulee lähtökohtaisesti mahdollistaa kuntoutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön vastaus on luettavissa tästä linkistä (PDF).

Vastauksessa ministeriö toteaa, että sekä perusopetuksen, että kuntoutuksen tulee toteutua. Lähtökohtana on kouluissa lapsen perusopetuksen toteuttaminen. Ministeriön näkemyksen mukaan lapsen arkiympäristöön eli kouluun vietävä knutoutus on kuitenkin suositeltavaa ja ensisijainen vaihtoehto. Kouluun vietävä kuntoutus mahdollistaa myös monialaisen ammatillisen yhteistyön kuitenkin siten, että myös muiden oppilaiden oikeus perusopetukseen toteutuu.

Ministeriö ottaa vastauksessaan kantaa myös terapeutin pääsyyn kouluihin sekä terapeutilta perittäviin maksuihin. Lapsen edun toteuttamiseksi terapeutin pääsyä kouluihin ei tulisi ilman painavaa syytä estää eikä häneltä (terapeutilta) tulisi periä erillistä maksua kouluympäristössä tapahtuvan terapian toteuttamisesta.

OKM:n vastaus on luettavissa myös alta

Vastauksena esittämäänne pyyntöön toteamme, että opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä (PoL 30 §). Lisäksi opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat oppilaalle maksuttomia. Vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, erityiset apuvälineet sekä perusopetuslain 39 § nojalla järjestettävät palvelut (PoL 31 §).

Nämä edellä mainitut perusopetuslain kohdat ohjaavat koulupäivän aikaisen toiminnan koskemaan opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opetukseen osallistumisen edellyttämiä palveluja, eivätkä siten koske Kelan kuntoutuslain mukaista vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kuten Suomen kuntoutusyrittäjät ry kannanottopyynnössään toteaa, on lapsella oikeus molempiin palveluihin. Toteamme kuitenkin, että kumpikaan niistä ei toteutuessaan saa estää toisen oikeuden toteutumista; lapsen oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ei saa estyä sen vuoksi, että hänen kuntoutuksensa järjestettäisiin koulupäivän aikana koulun ulkopuolella. Katsomme, että koulun ulkopuolella tapahtuva kuntoutus tulee pyrkiä toteuttamaan muulloin kuin lapsen koulupäivän aikana.

Toteamme myös, että perusopetuslain 3 a § (11.3.2022/163) mukaan perusopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Lapsen arkiympäristöön eli kouluun vietävä kuntoutus on näkemyksemme mukaan suositeltava ja ensisijainen vaihtoehto. Se mahdollistaa sekä monialaisen yhteistyön toteuttamisen että oppilaan oikeuden perusopetukseen silloin, kun terapeutti ja koulu tekevät sen järjestämiseksi yhteistyötä siten, että sekä kuntoutettavan että

muiden oppilaiden oikeus perusopetukseen samalla toteutuu.

Perusopetuslain 31 § mukaisia avustajapalveluja oppilas saa silloin, kun hänen opetukseen osallistumisensa niitä edellyttää. Terapeutti ei siis vastaa tässä tarkoitettua avustajapalvelua, mutta lapsen edun toteutumiseksi hänen pääsyään kouluun ei ilman painavaa syytä tulisi estää eikä häneltä tulisi periä erillistä maksua kouluympäristössä tapahtuvan terapian toteuttamisesta.

Suomen kuntoutusyrittäjät ry:n pyyntöön ja kirjeeseen viitaten huomautamme, että perusopetuksesta vastaavan kunnan on perusopetuslain 15 § mukaisesti laadittava opetussuunnitelma, siltä osin kuin sen perusteista säädetään lain 14 § 3 momentissa eli se koskee esiopetusta, oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä, kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Erityistä tukea saavan oppilaan henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta säädetään erikseen perusopetuslain 17 a §:ssä, jossa todetaan, että henkilökohtainen suunnitelma laaditaan erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi
yhteistyössä oppilaan ja huoltajan tai tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa. Tarkemmin sekä opetussuunnitelman että henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisesta ohjeistaa Opetushallitus.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –työhön asettama Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmistellut työryhmä on osana loppuraporttiaan tehnyt kehittämisehdotuksia vaativan monialaisen tuen toteuttamiseen liittyen (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164421). Työryhmä ehdotti muun muassa, että monialaisen yhteistyön tavoitteita, suunnitelmallisuutta, systemaattisuutta ja arviointia vahvistetaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittaa, että osana tätä vahvistamista ratkaisuja mahdollisiin terapian toteuttamiseen liittyviin ongelmiin etsitään monialaisessa yhteistyössä ja paikalliset ja alueelliset ratkaisut kirjataan tarvittaviin paikallisiin tai alueellisiin suunnitelmiin yhteisinä periaatteina noudatettaviksi.