12 kesäkuun, 2024 |

Potilasvakuutus ulkomailla

Potilasvakuutus kattaa myös ulkomailta annetun hoidon – jos oleskelu on tilapäistä

Potilasvakuutuksia keskitetysti käsittelevä potilasvakuutuskeskus on vuodenvaihteessa täsmentänyt tulkintaansa potilasvakuutuksen kattavuudesta ulkomailla. Nykyisen tulkinnan mukaan potilasvakuutus on voimassa, mikäli Suomeen sijoittautuneen terapeutin oleskelu ulkomailla on tilapäistä. Terapeutin ulkomaanmatka ei ole siis välttämättä enää syy keskeyttä esimerkiksi itse maksavan asiakkaan terapiaa, jos terapiaa voidaan olosuhteiden puolesta jatkaa etäterapiana. Tulkintamuutos on kirjattu potilasvakuutuskeskuksen etälääketiedettä käsittelevään sivuston kohtaan.

Terapioiden jatko terapeutin ulkomaanmatkan aikana? Potilasvakuutuksen puolesta onnistuu

Ehtona potilasvakuutuksen voimassaololle on, että hoito katsotaan Suomessa annetuksi. Suomessa annetuksi hoidoksi katsotaan myös ulkomailta käsin annettu hoito, kunhan kyse on suomalaisesta palveluntuottajasta ja hoitosuhde on solmittu Suomessa.

”Suomessa annetuksi hoidoksi voidaan kuitenkin katsoa myös etälääketieteen välityksin ulkomailta käsin annettava terveyden- ja sairaanhoito, jos palveluntuottaja on maantieteellisesti sijoittautunut Suomeen ja etähoitoa antavan terveydenhuollon ammattihenkilön ulkomailla oleskelu on tilapäistä.” – PVK.fi, etälääketiedettä koskeva osio

Yllä kuvattu koskee potilasvakuutusta yleisesti ja soveltuu sellaisenaan esimerkiksi itse maksaviin asiakkaisiin. Tilaajat ja kuntoutuksen järjestäjät, kuten Kela tai hyvinvointialue, saattavat asettaa omia edellytyksiä palvelutuotannolleen ja heillä voi olla palvelun tuottamismaahankin liittyviä vaatimuksia, jotka saattavat estää tilapäisenkin palvelun tuottamisen ulkomailla. Asia olisi siis aina tiedusteltava palvelun tilanneelta järjestäjältä, jos kyseessä on muu kuin itse maksava asiakas.

Kelan kuntoutus

Kuntoutusyrittäjät on kysynyt Kelan suhtautumista vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden sekä kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseen tilapäisesti ulkomailta käsin. Lyhyesti todettuna, Kelan kuntoutusten antaminen ulkomailta käsin ei ole tällä hetkellä mahdollista, sillä Kela edellyttää asiakkaan olevan tarvittaessa aina kasvokkain tavattavissa.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osalta perusteeksi on esitetty erityisesti myös se, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut on kohdistettu aina tietyn vakuutuspiirin alueelle, ja että etänä annettava kuntoutus on tästä aina asiakaskohtainen poikkeus, ja että palveluntuottaja on sitoutunut tuottamaan palvelua niissä kuntaryhmissä, joihin palveluntuottaja on tarjouksen antanut. Kelan terapioiden palvelukuvauksen lähtökohtana myös on, että palvelua on mahdollista toteuttaa asiakkaan arkiympäristössä.

Kelan kuntoutuspsykoterapian osalta vaatimus perustuu erityisesti siihen, että etänä annettava terpaia on sallittua vain asiakkaan olosuhteiden niin salliessa. Mahdollisuus kasvokkaiseen kohtaamiseen on säilytettävä.

Lue Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja ulkomailta tilapäisesti annettavaa etäterapiaa koskeva koko vastaus alta

Kiitos tiedustelustasi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian toteuttamisesta ulkomailta käsin Potilasvakuutuskeskuksen täsmennettyä potilasvakuutuslain soveltamisalaa koskevaa ohjeistustaan.

Vastaan kysymykseesi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen näkökulmasta. Selkeyden vuoksi kuntoutuspsykoterapian osalta vastaamme erikseen.

Kuntoutuksen järjestämiseen ja korvaamiseen liittyvät kansainväliset tilanteet vaatisivat täsmentämistä ja lainsäädännön päivittämistä. Palvelun toteuttamiseen liittyy monia seikkoja, jotka on huomioitava laadukkaan ja turvallisen kuntoutuksen toteuttamiseksi.

Potilasvakuutusta koskevasta täsmennyksestä huolimatta lähtökohtana on edelleen se, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelut on hankittu siten, että palvelu on tullut kohdentaa tietyn vakuutuspiirin alueelle. Tarjouksen antaessaan ja sopimuksen tehdessään palveluntuottaja sitoutuu siihen, että se toteuttaa palvelua kaikissa niissä kuntaryhmissä, joissa palveluntuottajan tarjous on hyväksytty. Lisäksi palveluntuottaja vastaa, että palvelua toteuttavat terapeutit pystyvät toteuttamaan kasvokkain toteutettua terapiaa kussakin tarjotussa kuntaryhmässä (mukaan lukien kaikki ko. kuntaryhmään kuuluvat kunnat). Palveluntuottajan tehtävänä on aina arvioida yksilöllisesti asiakkaan soveltuvuus etäkuntoutukseen ja tarpeen kasvokkaiseen terapiaan etäkuntoutuksen rinnalla. Palvelukuvauksen lähtökohtana on se, että terapiaa on mahdollista toteuttaa myös asiakkaan arkiympäristössä. Edellä mainittu huomioiden vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ei ole mahdollista toteuttaa ulkomailta käsin.

Kelan kuntoutuslain perusteella Kelalle on säädetty kuntoutuksen järjestämis- ja korvausvelvollisuus.   Kuntoutuslain 16 §:ssä on säädetty erikseen niistä ehdoista, milloin asiakkaalla on oikeus korvaukseen Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa kuin toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetusta kuntoutuksesta. Niissä tilanteissa Kela korvaa kuntoutuksen kustannukset suoraan asiakkaalle laissa säädetyllä tavalla.

Lue Kelan kuntoutuspsykoterapian osalta koko vastaus alta

Kiitos yhteydenotostasi liittyen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseen ulkomailta Suomeen huomioiden Potilasvakuutuskeskuksen täsmentynyt linjaus palveluntuottajan tilapäisestä ulkomailla oleskelusta. Vastaan kysymykseesi kuntoutuspsykoterapian osalta.

Kuntoutuslain 16 §:n mukaan vakuutetulla on oikeus korvaukseen toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetusta ammatillisesta kuntoutuksesta ja vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuneista kustannuksista. Lääkinnällisen kuntoutuksen korvaamisen edellytyksenä on, että kuntoutus perustuu julkisen terveydenhuollon yksikössä tai vastaavassa ulkomaisessa hoitoyksikössä laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Korvattavan kuntoutuksen tulee olla tämän lain mukaista kuntoutusta, ja sen tulee perustua 45 §:ssä tarkoitettuun päätökseen. 

Vakuutetulle voidaan korvata muussa kuin toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettu ammatillinen kuntoutus tai terapiana toteutettu vaativa lääkinnällinen kuntoutus, jos kuntoutusta ei ole voitu antaa Suomessa tai sen antamiseen ulkomailla on muu erityinen syy. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tulee perustua julkisen terveydenhuollon yksikössä tai vastaavassa ulkomaisessa hoitoyksikössä laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Korvattavan kuntoutuksen tulee olla tämän lain mukaista kuntoutusta, ja sen tulee perustua 45 §:ssä tarkoitettuun päätökseen.

Kyseinen kuntoutuslain 16 § ei sovellu kuntoutuspsykoterapiaan, vaan säännös koskee vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä ammatillista kuntoutusta.

Kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajat ovat velvollisia noudattamaan kuntoutuspsykoterapiaa koskevaa etuusohjetta ja menettelyohjetta. Kuntoutuspsykoterapian etuusohjeen mukaan ”Terapeutti ja asiakas arvioivat ja sopivat yhdessä, että soveltuuko kuntoutuspsykoterapia toteutettavaksi etäkuntoutuksena asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Terapeutin on arvioitava huolellisesti, onko tarkoituksenmukaista toteuttaa palvelua etäkuntoutuksena. Asiakkaalle on varattava mahdollisuus myös kasvokkaisiin vastaanottokäynteihin. Jos asiakkaalla ei ole etäkuntoutukseen tarvittavia omia laitteita, terapia toteutetaan kasvokkain.”

Edellä mainitusti asiakkaalle tulee aina varata mahdollisuus kasvokkaisiin vastaanottokäynteihin. Näin siinäkin tapauksessa, että asiakkaan kanssa on sovittu terapian toteuttamisesta etämenetelmin. Tätä mahdollisuutta ei voida taata, mikäli psykoterapeutti työskentelee osan ajasta ulkomailta käsin.

Psykoterapeutin tulee huolellisesti arvioida, onko etämuotoinen terapia asiakkaan tilanteessa tarkoituksenmukainen. Terapeutin on mahdotonta ennakkoon tietää, että etämenetelmä on myös tulevaisuudessa tarkoituksenmukainen tapa toteuttaa asiakkaan kuntoutuspsykoterapiaa terapeutin ulkomailla oleskelun ajan. Asiakkaalla tulisi myös olla oikeus tietää, mikäli terapeutti pystyisi toteuttamaan lähivastaanottoja vain osan vuodesta. Tämä voisi puolestaan vaikuttaa asiakkaan halukkuuteen valita sellainen terapeutti, joka pystyy lähivastaanottoja toteuttamaan. Kaikilla asiakkailla ei välttämättä ole etävastaanottoihin soveltuvia laitteita ja välineitä tai mahdollisuutta rauhalliseen ja yksityisyyden suojaa takaavaan tilaan etävastaanoton toteuttamiseksi.

On epäselvää, miten tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät näkökohdat toteutuvat, mikäli terapeutti toteuttaa etäterapiaa ulkomailta käsin (EU-maat, Yhdysvallat, Aasian maat jne.). Kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajat käsittelevät haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden terveystietoja. On lisäksi pohdittava, miten valvontaviranomaiset pystyisivät tarvittaessa puuttumaan palveluntuottajan toimintaan, kun terapia on toteutettu ulkomailta käsin eikä palveluntuottaja ole velvoitettu ilmoittamaan esimerkiksi väliaikaista osoitettaan Suomen valvontaviranomaisille.

Potilasvakuutuksen voimassaolo ja Kelan vaatimukset kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajille ovat eri asioita.