25 maaliskuun, 2024 |

Puhtaat etäterapeutit Kelan kuntoutuksessa

Kela on hankkinut puheterapiaan tilapäisesti etäterapiaa purkamaan alueellisia jonoja vuonna 2023

Kuntoutusyrittäjät kysyi jäsenistönsä puolesta Kelalta, onko kentällä liikkuneissa puheissa perää, että Kela olisi hankkinut puhtaita etäterapioita puheterapiaan. Lyhyesti: kyllä on, mutta puhtaiden etäterapeuttien tarjoamista ei ole sallittu. Kela on sen sijaan purkanut etäterapialla alueellisia terapiajonoja yli vakuutuspiirirajojen. Menettelystä on ilmeisesti ainakin kentällä käytetty myös nimitystä ”resurssilaina”. Kela toteaa vastauksessaan, että puheterapeuteista on puutetta erityisesti Läntisen, Itäisen, Keskisen ja Eteläisen vakuutuspiirien alueilla eli kaikkien paitsi Pohjoisen alueella. Keväällä 2023 Pohjoisen vakuutuspiirin palveluntuottajille syntyi Kelan mukaan väliaikainen mahdollisuus tarjota palvelua myös Eteläisen vakuutuspiirin asiakkaille, puhtaana etäterapiapalveluna.

Kela ei enää vastauksena mukaan järjestä uusien asiakkaiden puheterapiaa siten, että asiakkaan palvelu toteutetaan Pohjoisesta vakuutuspiiristä käsin toisen vakuutuspiirin alueelle etänä. Kela myös korostaa, ettei Pohjoisen vakuutuspiirin puheterapiapalveluntuottaja ole voinut sisällyttää sopimukseensa missään tilanteessa terapeuttia, jolla ei olisi valmiutta toteuttaa kasvokkaista terapiaa kaikissa sopimuksen mukaisissa kuntaryhmissä.Toisin sanoen puhtaiden etäterapeuttien tarjoaminen ei ole ollut mahdollista missään vaiheessa. Etäterapian toteuttaminen on sen sijaan sallittu tilapäisesti viime vuonna omien kuntaryhmien ulkopuolella.

Kela ilmoittaa tiedottavansa palveluntuottajia siitä, missä vakuutuspiireissä terapiapalveluille on lisätarvetta. Tällä hetkellä rivien välistä on luettavissa, ettei Kela suunnittele uusia täydentäviä kilpailutuksia, koska uusia palveluntuottajia ei ole ainakaan puheterapiaan syntynyt merkittäviä määriä. Jää silti nähtäväksi, järjestääkö Kela vielä täydentäviä kilpailutuksia, vai onnistuuko palvelutarjonnan lisääminen terapeutteja lisäämällä olemassa olevien sopimusten puitteissa.

Rekrytointihaasteet ja piilevä kysyntä

Toimme viestissämme Kelalle esiin myös, että terapeuttien rekrytoinnissa on haasteita Kelan sopimusehtojen tiukan tulkinnan vuoksi ja että saatavuushaasteita on erityisesti paikallisesti myös muissakin terapialajeissa kuin puheterapiassa. Totesimme myös kilpailutettujen sopimusehtojen ohittamisen olevan kilpailulainsäädännön näkökulmasta ongelmallista. Toisaalta Kelalla on lakisääteinen palveluiden järjestämisvastuu, josta on myös pidettävä kiinni.

Ilmaisimme myös Kelalle, että osassa palveluista voi olla piilevää kysyntää, sillä järjestämisvelvollisuus tulee Kelan tietoon vasta, kun kuntoutukselle on annettu myönteinen päätös. Osa kuntoutujista on saattanut jättää jopa hakematta Kelan kuntoutusta, kun he eivät ole löytäneet sopivaa palveluntuottajaa, jonka tulevat kuntoutuksen hakijat olisivat nimenneet hakemukseen. Ehdotimme, että Kela järjestäisi tällaiselle piilevälle kysynnälle erillisen ilmoituskanavan.

Kelan antama vastaus

Kela on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluja kilpailuttaessaan määritellyt hankkivansa kasvokkain toteutettavaa terapiaa. Kelan terapian palvelukuvauksen (yksilöterapiat, Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvaus) mukaan yksilöterapia toteutetaan pääasiassa kasvokkain. Palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan terapian palvelukuvauksen mukaisesti ja siten, että sopimukseen sisällytetyillä terapeuteilla on valmius toteuttaa terapiaa kasvokkain kaikissa sopimuksen mukaisissa kuntaryhmissä. Tämä vaatimus koskee kaikkia niitä terapeutteja, jotka toteuttavat sopimuksen mukaista terapiaa.

Kelalla on Kelan kuntoutuslain mukainen velvollisuus järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. Kela seuraa asiakkaiden palvelutarvetta koko ajan. Kelalla on tieto siitä, jos asiakkaalle on myönnetty vaativa lääkinnällinen kuntoutus, mutta asiakkaan kuntoutus ei ole käynnistynyt siksi, ettei asiakkaalla ole palveluntuottajaa toteuttamaan hänelle myönnettyä terapiaa.

Nykyinen sopimuskausi alkoi 1.12.2022 ja kyseisen sopimuksen mukainen terapian toteutus alkoi 1.1.2023. Kelalla käytettävissä olevien tietojen perusteella suurin palvelutarve on puheterapiapalveluissa. Puheterapiapalveluita tarvittaisiin lisää läntisen, itäisen, keskisen ja eteläisen vakuutuspiirien alueelle. Laillisuusvalvojat ovat lausunnoissaan korostaneet Kelan velvollisuutta järjestää laissa säädetyt riittävät kuntoutuspalvelut asiakkaille.

Kela selvitti keväällä 2023 olisiko niillä puheterapiapalveluntuottajilla, joilla oli annettuun tarjoukseen nähden asiakaspaikkoja täyttämättä, mahdollisuutta ottaa uusia asiakkaita vastaan. Kela pyysi palveluntuottajaa ilmoittamaan vapaat ja vapautumassa olevat asiakaspaikat, sekä vapautumassa olevien asiakaspaikkojen vapautumisajankohdan. Palveluntuottajien ilmoittamien tietojen perusteella saatiin osalle asiakkaita puheterapiapalveluja, mutta tämä ei riittänyt kattamaan kaikkien asiakkaiden palvelutarvetta. Tässä tilanteessa pohjoisen vakuutuspiirin alueella palveluntuottajilla oli mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita vastaan ja muiden vakuutuspiirien alueella oli asiakkaita, joille etäkuntoutuksen oli arvioitu soveltuvan toteutusmuodoksi.

Osa asiakkaista oli joutunut odottamaan puheterapian käynnistymistä jo pitkään. Tästä syystä pohjoisen vakuutuspiirin alueelta mahdollistettiin syyskuussa 2023 väliaikaisesti asiakkaiden terapian toteutus etäkuntoutuksena sellaisille alueille, joissa asiakkaille ei ollut riittävästi puheterapiapalvelua. Tämä toteutustapa sallittiin poikkeuksellisesti siksi, että asiakkaiden kuntoutus saatiin käynnistettyä. Terapian toteutuminen oikea-aikaisesti on asiakkaan näkökulmasta erityisen tärkeää.  Kela ei enää järjestä uusien asiakkaiden puheterapiaa siten, että asiakkaan palvelu toteutetaan pohjoisesta vakuutuspiiristä toisen vakuutuspiirin alueelle. Selkeyden vuoksi Kela toteaa, ettei pohjoisen vakuutuspiirin puheterapiapalveluntuottaja ole voinut sisällyttää sopimukseensa missään tilanteessa terapeuttia, jolla ei olisi valmiutta toteuttaa kasvokkaista terapiaa kaikissa sopimuksen mukaisissa kuntaryhmissä.

Kela on samanaikaisesti arvioinut sitä, miten asiakkaille jatkossa turvataan puheterapiapalvelut omalla alueella toteutettuna. Kelan käsityksen mukaan läntisen, itäisen, keskisen ja eteläisen vakuutuspiirien alueelle ei ole tullut vuonna 2022 järjestetyn tarjouskilpailun jälkeen uusia puheterapiapalveluntuottajia siten, että lisähankinnan järjestämiselle olisi edellytyksiä. Palveluntuottajat voivat kuitenkin lisätä sopimuksen mukaisesti uusia terapeutteja, jos palveluntuottajalle on tehty enemmän asiakaspäätöksiä tai palveluntuottajalle hakeutuu enemmän Kelan asiakkaita kuin palveluntuottajan tarjouksessaan ilmoittama asiakaskapasiteetti on.

Kela tulee tiedottamaan palveluntuottajia myöhemmin siitä, missä vakuutuspiireissä terapiapalveluille on tarvetta. Toivomme, että tämä tieto osaltaan tukee palvelujen saamista niille alueille, joissa palveluille on lisätarvetta.