13 helmikuun, 2024 |

Soteri-jonon purku on tehtävä viipymättä

Kuntoutusyrittäjien ehdotukset Soteri-jonon korjaamiseksi

Vuodenvaihteessa avautunut sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien Soteri-rekisteri on pahasti ruuhkautunut. Rekisteröityminen on edellytys yritystoiminnan käynnistymiselle ja muutoksille. Tilanne on alan yrityksille kestämätön, ja erityisesti alalle tulo on nyt todella vaikeaa. Syntynyt, mahdollisesti jopa puolen vuoden mittainen jonotilanne loukkaa perustuslaillista elinkeinotoiminnan harjoittamisen oikeutta.

Kuntoutusyrittäjät ehdottaa poikkeuksellisia viranomaiskeinoja tilanteen korjaamiseksi. Poikkeuksellisesti syntyneen jonon purkamiseksi otettaisiin seuraavat erityismääräykset käyttöön 31.12.2024 saakka.

Korjausehdotukset

  1. Viranomaiset (avit ja Valvira) tekevät rekisteröintipäätökset yritysten antamien tietojen perusteella. Täydentäviä tietoja ei lähtökohtaisesti pyydetä, jos hakemus voidaan hyväksyä annetuilla tiedoilla. Viranomaisten on käytetävä kaikki sote-valvontalain ja perustuslain 107 §:n sallima harkintavalta asiassa.
  2. Kohta 1. voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuoden 2024 aikana ei toiminnan aiempia mahdollisia puutteita tai konkurssimerkintöjä tarkisteta kuin poikkeustapauksissa.
  3. Kohta 1. voi tarkoittaa myös sitä, että rekisteröinnin edellytyksenä pidetään vuoden 2024 aikana vain tietoa 16 §:n kohdista 1-8. 13-kohdan mukaisena tietosuoja-asetuksen mukaisena yhteyspisteenä pidettäisiin yrityksen yleisiä yhteystietoja, jos tieto puuttuu.
  4. Jos kohtien 9-12 mukainen ilmoitus tehdyistä suunnitelmista puuttuu, oletetaan suunnitelmat tehdyksi. Yritykseltä kysytään suunnitelmien asemaa seuraavan kerran maaliskuun loppuun 2025 mennessä, kun yritys tarkistaa omia Soteri-tietojaan. Puuttuva tieto ei estä rekisteröintiä.

Mikäli edellä mainitut muutokset edellyttävät lainsäädäntömuutosta, on ne pyrittävä saattamaan viipymättä voimaan. Kuntoutusyrittäjät muistuttaa kuitenkin perustuslain 18 §:n mukaisesta oikeudesta elinkeinoon ja työhön. Perustuslaki voi tarvittaessa ohittaa kansallisen lain, mikäli perusoikeudet vaarantuvat.

Niin tuomioistuimella kuin viranomaisella on perustuslain 107 §:n nojalla velvollisuus ohittaa perustuslakia vaarantava lakitasoinen pykälä. Valviran ja avien on nyt käytettävä tätä oikeuttaan siltä osin kuin perustuslain 18 §:n mukainen oikeus työhön ja elinkeinotoimintaan vaarantuu.

Korjaustoimenpiteiden on oltava tehokkaita ja oikeasuhtaisia, jotta pahemmilta ongelmilta vältytään. Pitkittyessään tilanne tulee vaarantamaan myös potilaiden oikeutta päästä hoitoon, kun alalta puuttuu kasvava määrä valmistuvia ammattilaisia ja uusia yrityksiä.

Hidastavat lisätietopyynnöt eivät ole Kuntoutusyrittäjien tietojen mukaan koskeneet suoraan potilasturvallisuutta

Kuntoutusyrittäjien käsityksen mukaan lisätietopyyntöjä ovat jäsenyrityksille aiheuttaneet ainakin rekisteröintihakemuksen vaatimat tiedot lakisääteisistä suunnitelmista. Kaikille näille suunnitelmille (kuten omavalvontasuunnitelmalle) ei ole vielä edes virallista viranomaismallia.

Suunnitelmien mahdollinen pois jäänti ei vaaranna potilas- tai asiakasturvallisuutta. Suunnitelmia valvovat avien ja Valviran lisäksi myös hyvinvointialueet, jolloin avien ja Valviran päällekäisen osuuden pois jättäminen vuoden 2024 ajaksi on jonojen purkamiseksi perusteltua.

Puuttuvia suunitelmia voidaan myös edellyttää täydennettäväksi esimerkiksi maaliskuuhun 2025 mennessä, kun palveluntuottajat seuraavan kerran täsmentävät tietojaan. Suunnitelmailmoitusten sujuva täydentämismahdollisuus voidaan tuohon mennessä myös muokata Soterin ilmoituspalveluun.