helmikuu 23, 2021 |

Tartuntatautilakimuutos voimaan – oikeus lakisääteiseen kuntoutukseen kirjattu esitykseen

Hallituksen esitys tartuntatautilain muuttamiseksi on tullut voimaan 22.2.2021. Lain käsittelyvaiheessa sosiaali- ja terveysvaliokunta kiinnitti erityistä huomiota esitetyn lain 58 g §:n, joka oikeuttaa viranomaiset viimesijaisena keinona sulkemaan mm. sisäliikuntaan tarkoitettuja tiloja, kuten kuntosaleja.

Oikeus kuntoutukseen turvataan – viranomaisten perusteltava rajoitustoimet tarkkaan

Uudessa määräaikaisessa laissa on edellytyksenä, ettei lakisääteisten palveluiden toteutumista saa estää. Kelan kuntoutuspalvelut ja kuntien ostopalveluina tuotetut palvelut ovat lakisääteisiä palveluita, joihin kuntoutujilla on oikeus. Hallituksen esityksessä mainitaankin erikseen, että lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut olisi (lakimuutoksesta huolimatta) turvattava.

Tämä edellyttää viranomaisilta tarkkuutta mahdollisia sulkemispäätöksiä tehtäessä. Kuntosalien sulkemismääräyksissä olisikin Kuntoutusyrittäjien käsityksen mukaan selvyyden vuoksi erikseen mainittava, että lakiin perustuvaa oikeutta lääkinnälliseen kuntoutukseen ei saa vaarantaa.

Kuntoutusyrittäjien jäsenyrityksissä on paljon sekä omia kuntosaleja sekä terapiakäyttöön tarkoitettuja harjoituspaikkoja joko omassa hallussa tai muualta hankittuna. Kuntoutuksen jatkumisen mahdollistaminen onkin siten huomioitava lain pohjalta mahdollisesti tehtävissä viranomaispäätöksissä.

Jo aiemman lainsäädännön pohjalta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa on voitu normaalioloissa rajoittaa sulkemalla niitä. Tällaiseen toimenpiteeseen ei ole kuitenkaan nähty viranomaisten taholta tarvetta. Liikuntapaikkojen osalta sovellettava lainsäädäntö on kuitenkin uutta, ja sen käyttöä ja lain pohjalta tehtäviä tulevia päätöksiä on seurattava tarkasti. Esitetty lainsäädäntö sinänsä on tältä osin pohjaltaan hyvää, mutta sen käyttö vaatii korostetusti tarkkuutta ja huolellisuutta viranomaisilta. Siltikin sen soveltamisesta voi tulla kuntoutukselle haittaa, kuten esimerkiksi uimahallien sulkemisesta on nyt tullut.

Vuoropuhelu yrittäjän kanssa käytävä ennen rajoittamispäätöksiä

Sivistysvaliokunta on eduskuntakäsittelyn lausunnossaan edellyttänyt, että viranomaisten olisi käytävä vuoropuhelua alan kanssa ennen sulkemis- tai rajoittamispäätöksiä. Lisäksi sosiaali- ja terveysvaliokunta edellyttää, että mahdolliset tilojen sulkemiset on korvattava elinkeinonharjoittajille. Velvoitteet korvauksista ja vuoropuheluista eivät valitettavasti edenneet lakitekstiin asti, mutta Kuntoutusyrittäjät kannustaa osaltaan valtiovaltaa niiden edistämiseksi. Keskustelu on joka tapauksessa käytävä, jotta kaikki keinot voidaan käyttää ennen viimesijaiseksi tarkoitettua sulkemispäätöstä.

Valiokunnan mietinnön voi lukea tästä.

Hallituksen esitys tartuntatautilain muuttamiseksi HE 245/2020 vp

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote ja hyväksytty lakimuutos löytyvät täältä.