marraskuu 19, 2019 |

Yritykset mukaan seuraavan soten valmisteluun

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on lausunut sekä Sosiaali- ja terveysministeriölle, että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle näkemyksiään liittyen Tulevaisuuden terveyskeskus -hankkeeseen.

Suomen Kuntoutusyrittäjät pitää lähtökohtaisesti hyvänä, että peruspalvelujen saatavuutta vahvistetaan ja kehittämistyötä tehdään ihmislähtöisesti, asiakas keskiössä. Esitimme kuitenkin huomioita yksityisen sektorin roolista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa.

Pidämme ehdottomana edellytyksenä, että että yksityisen sektorin toimijat voivat osallistua tulevaisuuden sote-keskusten kehittämiseen. Hallitusohjelma lähtee siitä, että sote-palvelut tuotetaan pääosin julkisena palveluna. Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea hankkeeseen varatusta 70 miljoonan euron rahoituksesta valtionavustusta omiin hankkeisiinsa. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ei voi olla yksinomaan julkisen sektorin projekti. Tarvitaan monenlaista ammattitaitoa ja monipuolista palvelutarjontaa. Tämä on myös kirjattu Pääministeri Rinteen hallitusohjelmaan.

Sote-uudistuksella ja sen osahankkeella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmalla tavoitellaan terveempiä kansalaisia. Tämä onnistuu, kun hoitopolut ovat nopeampia ja palvelut asiakaslähtöisiä ja palvelujen saatavuus paranee. Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen nopea hoitoon pääseminen estää vaivojen kroonistumisen ja vähentää tarvetta leikkaushoitoihin, muuhun erikoissairaanhoitoon sekä työstä poissaoloihin. Kuntoutuminen on sisällytettävä hoitoketjuihin ja se on toteutettava nopeasti ja suunnitelmallisesti. Siksi kuntoutuspalvelujen pitää toimia tehokkaasti.

Kuntoutuksen lähipalvelut on sote-uudistuksessa ja Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa turvattava, koska lähipalvelut osaltaan vähentävät eriarvoisuutta terveyspalveluissa ja lisäävät ihmisten pärjäämistä omassa toimintaympäristössään. Pienet, ketterät kuntoutusyritykset tuottavat palveluja pienilläkin paikkakunnilla, joilla isoilla yksityisillä toimijoilla ei ole intressiä toimia, julkisen oman tuotannon lisäksi.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman suunnittelun yhteydessä olisi tarkoituksenmukaista laajentaa suoravastaanottotoiminnan laaja-alaista käyttöönottoa. Tätä varten on koulutettu myös yksityisen puolen fysioterapeutteja. Kuntoutusyrittäjien näkemys on, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus voisi hankkia esimerkiksi fysioterapeutin suoravastaanottopalvelut palvelusetelillä muilta palveluntuottajilta, kuten yksityisiltä kuntoutuspalveluja tuottavilta yrityksiltä, joissa on suoravastaanottotoiminnan osaamista.

Palvelusetelikokemukset ovat osoittaneet, että setelimalli on niin asiakkaan, sote-palveluiden järjestäjän kuin yrittäjienkin kannalta laadukas ja tehokas tapa tuottaa palveluja. Palvelusetelin käyttöönotto on edellytys sille, että kuntoutuksen lähipalvelut säilyvät myös pienillä paikkakunnilla, joissa pienet yritykset tuottavat kuntoutuspalvelut kansalaisille.

Kaikki Kuntoutusyrittäjien lausunnut löytyvät täältä.