lokakuu 31, 2022 |

Asiakastietolaki eteni eduskuntaan

Jatkossa ammatinharjoittaja voisi toimittaa vanhat potilastietonsa vaikkapa muistikortilla hyvinvointialueen talletettavaksi. Vastuu arkiston vesivahinkojen ehkäisystä siirtyisi tällöin myös yrittäjältä hyvinvointialueelle.

Asiakastietolaki eteni eduskuntaan

Uuden asiakastietolain hallituksen esitys on luettavissa täältä. Laki korvaa potilaslain 4 luvun, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain asiakasasiakirjoja koskevat määräykset sekä viime vuonna voimaan tulleen lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Kolmikon uusin laki eli laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedoista lainaa uudelle laille myös lempinimensä: asiakastietolain. Henkilötietojen sähköiseen käsittelyyn tulevat muutokset ovat kuitenkin maltillisia: esimerkiksi Kanta-liittymisvelvoitetta ei ole esitetty muutettavaksi. Kuntoutusyrittäjien jäsenten näkökulmasta ehdotetut muutokset ovat pääosin hyviä ja kannatettavia. Kuntoutusyrittäjät lausui lain luonnoksesta keväällä 2022.

Esitykseen on tehty lausuntokierroksen perusteella joitain Kuntoutusyrittäjienkin ehdottamia muutoksia. Esimerkiksi ehdottomasta vaatimuksesta laatia tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on luovuttu. Velvollisuus laatia vaikutustenarviointi määräytyy nykyisin ja ehdotuksen mukaisestikin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella.

Lakiesitykseen sisältyy lukuisia hyviä muutoksia. Esimerkiksi liiketoimintakauppa olisi lain voimaan jälkeen laillinen ja myös laissa säädetty peruste siirtää potilasasiakirjat kaupan kohteen mukana uudellen rekisterinpitäjälle. Aiemmin menettely on ollut hiljaisesti hyväksytty käytätö. Lainsäädännöllä käytöntö virallistetaan.

Hyvinvointialueille asetettaisiin laissa velvollisuus ottaa vastaan toimintansa lopettaneiden palveluntuottajien potilas- ja asiakasasiakirjat. Vastaavasti toimintansa lopettaneelle palveluntuottajalle asetettaisiin myös velvollisuus toimittaa asiakirjat toiminnan loppumisen jälkeen hyvinvointialueelle. Helsingissä asiakirjojen vastaanottovelvollisuus siirtyisi Helsingille. Myös Kelalle annettaisiin laissa mahdollisuus huolehtia toimintansa lopettaneiden sähköisistä tai paperisista asiakirjoista hyvinvointialueiden lukuun. Kela ottaa jo nyt vastaan toimintansa lopettaneiden paperisia potilasasiakirjoja.

Lain voimaantuloajankohdaksi on esitetty vuoden 2024 alkua. Lakiin sisältyisi nykyisen asiakastietolain tapaan lukuisia siirtymäaikoje erityisesti sähköisen rekisterinpidon kehittämiseen liittyen.