24 lokakuun, 2022 |

Fysioterapian Kela-korvausten poisto on harha-askel ja siirtää asiakkaat jonoon tai erikoissairaanhoitoon

Kuntoutusyrittäjät vastustaa lakiesitystä, joka heikentää erityisesti syrjäseudun ikäihmisten sekä pienten yritysten asemaa

 

Kuntoutusyrittäjät ovat hyvin huolissaan esityksestä poistaa fysioterapian korvaukset kokonaan jo 1.1.2023 alkaen mahdollisuutta tulla kutsutuksi asiantuntijana kuultavaksi esityksen käsittelyyn.

Pääviestimme:

Kela-korvausta fysioterapiasta ei saa leikata, ja aivan vähintään:

 1. Nykyinen lähete-käytäntö pitää silti turvata, vaikka raha loppuisi, sekä
 2. Leikkausta pitää myöhentää joulukuulle 2023, jolloin myös hoitajamitoitus astuu voimaan

 

Pääperustelumme:

 1. Leikkaus osuu ikäihmisiin erityisesti syrjäseudulla,
 2. Leikkaus siirtää painetta erikoissairaanhoitoon, kun palvelun piiriin ei enää pääse ajoissa,
 3. Leikkaus heikentää yksityiset ja pienet fysioterapeutit suhteessa julkisiin sekä työterveyshuollossa työskenteleviin työfysioterapeutteihin nähden, ja
 4. Menetetään nykyisen lähete-järjestelmän ansiota oleva data, hoitoonohjaus ja toimiva tietojärjestelmäintegraatio

Kela-korvauksen poisto fysioterapiasta on harha-askel

 

Mikäli eduskunta Kela-korvausten leikkaamisen hyväksyy, on se valitettava harha-askel koko Suomen sote-sektorille. Se vaikuttaa negatiivisesti monen kansalaisen elämään etenkin harvaan asutulla seudulla, jossa palvelun tarjoajia löytyy vähemmän kuin kaupungeissa:

 

 • Erityisesti fysioterapian korvauksen totaalinen poisto osuus pahimmin ikäihmisiin Itä- ja Pohjois-Suomessa, sillä ikä kasvattaa fysioterapian tarvetta, sanoo Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtaja Satu Grekin.

 

 • Lisäksi 65 vuotta täyttäneet putoavat nykyisin ulos vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Olisi aika poistaa tämä ikäsyrjintä Kelan kuntoutuslaista, hän jatkaa.

 

 • Kolmas pitkien etäisyyksien asiakkaita päähän potkiva kohta on, että matkat fysioterapiaan eivät ole enää  korvattavia

Korvausten poisto eriarvoistaa lisäksi eri fysioterapeuttipalveluiden kohtelua: Jos esitys menee läpi, saavat

 1. yksityiset fysioterapeutit: 0 euroa yhteiskunnan tukea,
 2. työterveyshuolto ja työfysioterapeutit: 50 tai 60 %:n Kela-korvausta,
 3. julkisen sektorin fysioterapeutit: Asiakas maksaa enintään asiakasmaksun.

 Julkinen ei pysty hoitamaan yksin

 

Useilla kunnilla ja kaupungeilla on jo nyt suuria haasteita tarjota oikea-aikaista hoitoa sitä tarvitseville.

 

Kela-korvaukset ovat mahdollistaneet paremman palveluiden saatavuuden. Niiden avulla on voitu tarjota hoitoa juuri asiakkaan erityistarpeet huomioon ottaen. Jotta korvauksen on saanut, asiakkaalla on pitänyt olla lääkärin lähete fysioterapiaan. Näiden lähetteiden määrä on 1 miljoona ft-käyntiä vuodessa. Jos selkää särkee, ihmisillä on tapana mennä ensi lääkärille ennen kuin hoksaavat mennä fysioterapeutin luo.

 

Kela-korvausten leikkaaminen on lyhytnäköistä toimintaa. Se johtaa entistäkin pidempiin hoitojonoihin ja kuntoutusvelan kasvuun sekä vaikeuttaa esimerkiksi monen tärkeää ennaltaehkäisevää hoitotyötä tekevän kuntoutusyrittäjän toimintaedellytyksiä. Kun karkeamotoriikan vaivoja ei hoideta varhain, vaivat siirtyvät vielä kalliimman erikoissairaanhoidon ratkaistavaksi.

 

Mikäli Kela-korvauksista luovutaan, tulisi se ainakin tehdä porrastetusti samoin kuten vanhushoivan henkilöstömitoituksesta tehtiin. On syytä muistaa, että jonossa ihmiset eivät parane. Myös kansantalouden näkökulmasta on tärkeää, että ihmisille tarjotaan mahdollisimman nopeasti oikeaa hoitoa. Tämä edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin saumatonta yhteistyötä, jossa ihminen ja hänen hyvinvointinsa on pääasia.

 

Tarkemmin aiemmassa uutisessamme tässä: https://kuntoutusyrittajat.fi/kela-korvauksen-poisto-fysioterapiasta-uhkaa-romuttaa-nyt-hyvin-toimivan-it-jarjestelman-ja-epatasa-arvoistaa-fysioterapeutteja/

 

Esityksessä HE 237/2022 vp lukeva vaikutusten arviointi on karua luettavaa (luku 5.5.2)

”Sairaanhoidon kustannukset yhdessä matkakustannusten kanssa voivat nousta määrältään niin suuriksi, että korvattavuuden ulkopuolelle jäävän hoidon ja tutkimuksen käyttö voisi muodostua joidenkin vakuutettujen kohdalla tosiasiassa mahdottomaksi. Tämän arvioidaan heikentävän pienituloisten, harvaan asutuilla seuduilla tai pitkien etäisyyksien alueilla asuvien, pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja iäkkäiden henkilöiden mahdollisuuksia täydentää saatavilla olevia julkisen terveydenhuollon palveluja omakustanteisilla yksityisen terveydenhuollon palveluilla. Esityksessä kuitenkin ehdotetaan, että lääkärien etävastaanotot olisivat korvattavia jatkossakin, mikä osaltaan edesauttaa hoitoon pääsyä niissä tapauksissa, kun lääkärin tekemä tutkimus vastaanotolla ei ole tarpeen. Etävastaanottojen korvattavuus tukee myös pitkien etäisyyksien alueilla asuvien ja liikuntarajoitteisten henkilöiden hoitoon pääsyä. Vammaisilla henkilöillä voi olla myös mahdollisuus käyttää vammaispalvelulain (380/1987) mukaisia matkoja yksityisessä terveydenhuollossa asioimiseen, jos matkoja ei enää korvattaisi sairausvakuutuslain perusteella.”

Lakiesitys kokonaisuudessaan: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_237+2022.aspx