maaliskuu 9, 2023 |

Kelan hyväksymät terapeuttimuutokset vaikeuksissa

Terapeuttien lisääminen ja vaihtaminen ovat Kelan kanssa ongelmissa

Kuntoutusyrittäjien jäsenistöllä on ollut runsaasti tänä vuonna ongelmia Kelan terapeuttien lisäämisen ja myös olemassa olevan henkilöstön korvaamisen suhteen. Kelalla on ollut vaikeuksia ratkaista tilannetta. Ongelmat eivät koske kaikkia Kelan palveluntuottajia, mutta suurimmat vaikeudet ovat niillä Kuntoutusyrittäjien jäsenillä, jotka ovat rekrytoineet uusia terapeutteja viime keväisen tarjouksen jättämisen jälkeen tai joiden olemassa olevat terapeutit ovat siirtyneet tai siirtymässä tekemään osa-aikatyötä. Ongelmat korostuvat niillä terapia-aloilla, joissa Kela on suurin tai jopa ainoa palveluiden ostaja.

Kela tulkitsee sopimusta terapeuttien lisäämisen osalta tarpeettoman ahtaasti

Kelan palveluntuottajien kanssa laatiman sopimuksen mukaan palveluntuottaja saa lisätä terapeutteja silloin, kun palveluntuottajalle on tehty tarjousta enemmän asiakaspäätöksiä tai palveluntuottajan asiakkaaksi hakeutuu tarjottua suurempi määrä Kelan kuntoutuja-asiakkaita.

Käytännössä Kelassa tulkitaan lausetta ilman tai -sanaa. Kuntoutusyrittäjien tiedossa on tapauksia, joissa Kelan pisteytysvaatimukset täyttyisivät, mutta uusia terapeutteja ei anneta Kelan puolesta rekrytoida, koska asiakaspäätöksiä ei ole tehty riittävästi. Syy siihen, miksei asiakaspäätöksiä ole tehty voi puolestaan olla se, ettei uusia asiakkaita ole voitu ottaa koska nykyiset terapeutit eivät esimerkiksi osa-aikaisen työn vuoksi voi ottaa enempää asiakkaita. On syntynyt siis muna-kana-tilanne, jossa uusia asiakaspäätöksiä ei tehdä, kun terapeutteja ei saa lisätä, mutta toisaalta terapeutteja ei saada lisätä, koska asiakaspäätöksiä ei ole riittävästi.

Tälläkin hetkellä Suomessa on kuntoutujia ja terapeutteja, jotka odottavat Kelan suostumusta töiden aloittamiseen. Tilanne ei näissä tapauksissa ole Kelan kuntoutuslain tai hankintalain tavoitteiden mukainen.

Kela ei hyväksy olemassa olevien terapeuttien laadunparannusta eikä huomioi kilpailutuksen lopputulosta laajemmin – suurin osa palveluntuottajien esittämistä muutoksista ei olisi hankintalain vastainen olennainen sopimusmuutos

Kelan sopimuskaudet ovat pitkiä, tyypillisesti jopa neljän vuoden mittaisia. Kilpailutusten välissä markkinat ovat kiinni: uusia palveluntuottajia ei lähtökohtaisesti hyväksytä lainkaan, ellei Kela katso tarpeelliseksi järjestää esimerkiksi täydennyskilpailutusta tai laadi asiakaskohtaisia suorahankintasopimuksia. Nämä ovat varsin harvinaisia.

Pienillä terapiamarkkinoilla sopimusehtojen tulkinnan jäykkyys johtaa siihen, ettei harvoja terapeuttiresursseja saada käytettyä täysimääräisesti. Kilpailutuksista johtuen syntyy aina jonkin verran tarpeetonta tyhjäkäyntiä, mutta tässä tapauksessa sen osuus lienee yllättänyt kaikki osapuolet.

Tyyppiesimerkki on tilanne, jossa Kelan kilpailutukseen on ilmoitettu keväällä 2022 yrityksestä kaksi terapeuttia. Terapeutit ovat olleet varsin kokeneita ja täydennyskoulutettuja. Kesällä 2022 yritys on palkannut uuden terapeutin, joka on saatu myös hyväksytettyä Kelan 2019 alkaneeseen hankintasopimukseen. Kaksi vanhaa terapeutti ja yksi uusi tekevät töitä vuoden 2022 loppuun saakka kuntouttaen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita.

Tässä kohden tyyppitilannetta syntyy usein ongelma, kun vuosi ja sopimuskausi vaihtuvat 2023 puolella. Kela saattaa antaa luvan lisätä terapeuttien määrää yhdellä, mutta tuolta yhdeltä uudelta terapeutilta edellytetään samoja pisteitä, kuin mihin kahden keväällä nimetyn kokeneen terapeutin pisteiden keskiarvo asettuu. Olkoon tämä vaikka 50 pistettä. Kela ei huomioi sitä, että näiden kahden terapeutin laatu on parantunut jo viime keväästä: näille on tullut lisää kokemusta, ja he ovat ehkä käyneet syksyn 2022 aikana laajojakin täydennyskoulutuksia, jotka nostaisivat kevään 2023 keskiarvoa vaikkapa 60 pisteeseen. Näin ollen, vaikka huomioitaisiinkin vielä yksi uusi vähän tuoreempi terapeutti, voisi saavutettu pisteiden keskiarvo olla vaaditut 50 tai edes lähelle sitä.

Tämä hankaloittaa erityisesti alalle tuloa, kun uudet terapeutit ovat tyypillisesti vähemmän kokeneita ja painottuvat koulutuksessaankin enemmän tutkinto-opetukseen.

Kuntoutusyrittäjät esitti Kelalle vaihtoehtoisia Kelan sopimuksen ja hankintalain mukaisia pisteidenlaskentamalleja. Tarkoitus ei ole unohtaa terapeuttien pisteytystä, mutta pisteytyksen on oltava sellaista, että se mahdollistaa alan sisäisen työvoiman liikehdinnän ja joustaa tarvittaessa hieman. Kuntoutusyrittäjän on esittänyt Kelalle joustomahdollisuuksia ja jouston tarvetta myös ennen nykyistä kilpailutusta.

Hankintalain mukaisia jouston mahdollisuuksia olisi olemassa ilman, että varsinaiseen kilpailutuksen hankintapäätöksen mukaiseen järjestykseen tarvitsisi tehdä mitään muutoksia. Iso osa palveluntuottajista on päässyt kilpailutuksessa läpi niin suurilla pisteillä, ettei uuden terapeutin aiheuttama pieni notkahdus laadussa olisi muuttanut kilpailutuksen lopputulosta mitenkään.

Kelan kuntoutus tapahtuu nyt sopimuksen, ei Kelan kuntoutuslain ehdoilla

Kelan haluttomuus mukautua kentän muuttuneisiin tilanteisiin on johtanut siihen, ettei Kela ole saanut järjestettyä lakisääteistä kuntoutuspalvelua kaikkialle Suomeen, vaikka alueella olisikin kilpailutettu kuntoutuspalveluntuottaja, vapaa terapeutti ja kuntoutusta tarvitsevia asiakkaita. Tämä on kuntoutujien oikeusturvan ja perusoikeuksien toteutumisen kannalta erityisen vahingollista. Selvää ratkaisua ongelmille ei ole näköpiirissä. Kelan toiminnasta ei ole erillistä viranomaisvalvonnan kanteluväylää, ainakaan vielä. Vuoden 2024 alusta Kelan kuntoutuspalvelut tulevat aluehallintoviraston valvontavastuun piiriin kun lakia sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta muutetaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta lisäsi mietinnössään hieman yllättäen myös Kelan kuntoutuspalvelut aluehallintovirastojen ja Valviran valvonnan alle lain 1 §:n.

Näkymät tulevaisuuden kannalta ovat toistaiseksi vaikeat

Kela on kieltäytynyt keskustelmasta asiasta Kuntoutusyrittäjien kanssa vedoten siihen, että palveluntuottajajärjestöiltä on tullut paljon keskustelupyyntöjä tilanteen ratkaisemiseksi. Kela ei oman ilmoituksensa mukaan voi kuitenkaan keskustella kaikkien palveluntuottajajärjestöjen kanssa. Näin ollen Kela ei keskustele asiasta yhdenkään palveluntuottajajärjestön kanssa.

Tilanne on erityisesti kuntoutujien kannalta kestämätön, eikä ratkaisua nykyisiin Kelan lisäämiin uusiin rekrytointiongelmiin ole näköpiirissä. Kuntoutusyrittäjät ry jatkaa vaikuttamistyötä ja pyrkii jatkossakin yhteistyöhön Kelan kanssa sekä myös ratkaisemaan nyt syntynyttä rekrytointiongelmaa. Ongelma kun on luonteeltaan sellainen, ettei se poistu odottamalla.

Kuntoutusyrittäjät on esittänyt ratkaisuja Kelasta johtuvien rekrytointiongelmien selättämiseksi ja terapioiden jatkamiseksi. Kuntoutusyrittäjien ratkaisuja voi lukea tältä sivulta löytyvästä kirjeestä.