20 kesäkuun, 2024 |

Kuntoutusyrittäjät lausui perusopetuslaista ja terapiatakuusta

Kuntoutusyrittäjät lausui terapiatakuusta ja perusopetuslain muutoksesta

Kyseessä olivat kaksi erillistä lakimuutosluonnosta. Kiinnitimme lausunnoissa huomiota mm. Kelan perheterapioiden alhaiseen käyttöasteeseen ja kuntoutujien paikoin vaikeutuneeseen kouluun pääsyyn.

Lasten ja nuorten terapiatakuu

Lausuntomme lasten ja nuorten terapiatakuusta on luettavissa tästä linkistä.

Kiinnitimme palautteessa huomiota siihen, että valtaosa psykoterapia-alan yrityksistä on pieniä tai yksin yrittäviä yrityksiä. Näin ollen kansallinen ohjaus voi olla tarpeen esimerkiksi hankinta-asiakirjojen laatimisessa ja potilasasiakirjojen toimittamisessa terveydenhuollolle, jotta asiakirjoista ja niihin kirjattavista vaatimuksista tulee mahdollisimman selkeitä, eikä hankinnoille muodostu tarpeettomia esteitä. Suositimme ennakkoselvitystä ostopalvelun valtuutuksen käyttöön.

Kansallista ohjausta tarvitaan myös palveluiden sisällöllisessä kehittämisessä ja tietoisuuden parantamisessa. Esimerkiksi Kelan järjestämät perheterapiat muodostavat vain pienen osan Kelan kuntoutuspalveluista. Vain noin 3 % Kelan tukemista kuntoutuspsykoterapioista on perhe- tai pariterapiaa.

Lyhytpsykoterapian antajien on oltava nimikesuojattuja psykoterapeutteja

Esityksellä pyritään nopeuttamaan lasten ja nuorten pääsyä tarpeen mukaiseen lyhytpsykoterapiaan. Kuntoutusyrittäjät huomautti lausunnossa, että lyhytpsykoterapia on vaativaa kuntoutusta, joka edellyttää riittävää peruskoulutusta. Psykososiaalisiin hoitoihin täydennetty muu terveydenhuollon ammattihenkilö kuin psykoterapeutti voi olla riittämätön näihin palveluihin. Siksi ilmaisimme lausunnossamme huolen siitä, että jo syntynyttä psykoterapian tarvetta ei korvattaisi muun kuin psykoterapeutin antamalla hoidolla.

Psykoterapiasta johdetut muun kuin psykoterapeutin antamat psykososiaaliset hoidot voivat kuitenkin olla ennaltaehkäiseviä ja lievempiin ongelmiin suunnattuja hoitoja.

Lisäksi korostimme, että lyhytpsykoterapia voidaan toteuttaa asiakkaan tarpeista ja valinnasta riippuen niin yksilö-, ryhmä- kuin perheterapiaan suuntautuneen nimikesuojatun psykoterapeutin toimesta.

Lausunto perusopetuslain uudistamisesta

Kuntoutusyrittäjien lausunto perusopetuslain muuttamiseen tähtäävästä hallituksen esitysluonnoksesta on luettavissa tästä linkistä.

Esitimme perusopetuslakiin lisättäväksi pykälän, joka velvoittaisi koulut huomioimaan lasten ja nuorten lakisääteiset etuudet sekä toimimaan tarpeellisessa yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Mallia pykälälle voitaisiin ottaa varhaiskasvatuslain 7 §:stä. Varhaiskasvatuksen osalta terapeuttien pääsy kuntoutukseen on toteutunut perusopetusta paremmin.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaista jopa noin puolet on alle 18-vuotiaita, joten lasten ja nuorten oikeus kuntoutukseen on merkitykseltään suuri. Kuntoutusyrittäjien jäsenyrityksillä on ollut kuitenkin vaikeuksia päästä joidenkin alueiden kouluihin,
tai terapeutti on ohjattu kuntouttaman lasta esimerkiksi iltapäivällä koulupäivän jälkeen.

Korostimme lausunnossa, että perusopetus ja kuntoutus eivät ole lapselle vastakkaisia tavoitteita. Kuntoutuksella, kuten laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön antamalla puhe, toiminta- ja fysioterapialla tuetaan lapsen toimintakykyä ja annetaan parhaat edellytykset lapsen kasvulle ja sitä kautta oppimiselle.

Perusopetuslain täsmennyksellä voitaisiin toteuttaa myös paremmin Suomea sitovaa YK:n lasten oikeuksien sopimuksen 23 ja 24 artikloja, jotka takaavat lapselle oikeuden mm. terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen.

Kuntoutusyrittäjät on ollut viime vuosina useasti yhteydessä kouluihin ja opetus- ja kulttuuriministeriöihin terapioiden toteuttamiseen liittyen.

Terapioista kouluissa on kirjoitettu Kuntoutusyrittajat.fi:ssä uutinen joulukuussa 2022 sekä myös marraskuussa 2023. Nyt lausutulla lakimuutoksella pyrimme saamaan osaltaan selkiyttä perusopetuksen ja terapioiden samanaikaiseen toteutumiseen.