elokuu 1, 2022 |

Kuntoutusyrittäjille tärkeät 3 päätöksenteossa liikkuvaa asiaa

Kuntoutusyrittäjät on lähestynyt kansanedustajia sekä STM:n ministereitä näillä kolmella viestillä nyt päätöksenteossa liikkeellä olevissa asioissa.

  1. Sv-korvausten poisto fysioterapiassa 2023 alusta alkaen on parhaillaan lausuttavana,
  2. Valvontalaki, sekä
  3. Potilasasiamies-järjestelmän uudistusehdotus tekisi voimaan tullessaan pukeista kaalimaan vartijoita

 

  1. Yksityisen hoidon ja tutkimusten sairausvakuutuskorvauksen poisto olisi virhe. Vähintään lähete-käytäntö pitää säilyttää

Asian vaihe:

Fysioterapian sv-korvauksen poistava lakiluonnos on lausuttavana 7.8. saakka Lausuntopalvelussa: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=112c4b25-0d78-430b-a6ff-f56aef761c4a

Korvausten leikkauksesta päätettäneen lopullisesti elo-syyskuun budjettiriihessä. Poisto astuisi voimaan 2023 alusta.

Nykytila:

Sairausvakuutuskorvausta (eli ns. Kela-korvausta tai sv-korvausta) saa Kuntoutusyrittäjien edustamista terapia-aloista ainoastaan fysioterapiasta. Korvaustaso on 6 euroa 45 minuutin fysioterapiasta, ja 8 euroa 60 minuutin fysioterapiasta. Parhaillaan on 7.8. mennessä lausuttavana lakiluonnos, mikä poistaisi tämän korvauksen kokonaan. Käsityksemme mukaan lopulliset päätökset asiasta tehdään budjettiriihessä elo-syyskuun vaihteessa.

Kuntoutusyrittäjät vetoaa vielä korvauksen säilyttämisen puolesta. Mikäli korvauksia ei kuitenkaan voida säilyttää, tärkeintä on, että nykyinen lähetekäytäntö yksityiseen hoitoon ja tutkimukseen säilytetään. Lähete-mekanismi olisi tuhoutumassa, jos nyt lausuttava HE-luonnos etenee, sillä lähetteestä säätävä sv-lain 6 §:ää esitetään kumottavaksi. Lähete-mekanismi on integroitu jo käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin. Lähetteellä on ihmisten käyttäytymistä ohjaava vaikutus. Lähetteen kanssa ihminen hakeutuu todennäköisemmin hoitoon, kun muutoin itse maksaen se jäänee helposti tekemättä. Ihmiselle määrätty lähete on asiakirja, jonka pitäisi seurata henkilön itsensä mukana OmaKannassa.

Jos HE-luonnos etenee, Kuntoutusyrittäjät esittää, että lähete-käytäntö säilytetään esimerkiksi lisäämällä terveydenhuoltotolain 29 §:iin seuraava kohta:


Sen estämättä, mitä muussa lainsäädännössä säädetään, terveyskeskuslääkäri, sote-keskuslääkäri, sairaalalääkäri tai muu julkisessa terveydenhuollossa toimiva laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö voi ohjata hyvinvointialueen asukkaan hakeutumaan lääkinnällistä kuntoutusta tukevaan hoitoon yksityiselle palvelujen tuottajalle ja myös kirjoittaa tälle lähetteen, mikäli hyvinvointialueen asukas tätä pyytää tai on menettelyyn muuten suostuvainen.

 Asiakkaan itse hankkima tai saama täydentävä lääkinnällinen kuntoutus ei estä hyvinvointialueen järjestämän kuntoutuksen jatkamista eikä poista hyvinvointialueen velvollisuutta jatkaa järjestämisvastuulleen kuuluvaa hyvinvointialueen asukkaan tarvitsemaa hoitoa.”

                     

Lue lisää, miksi sv-korvaukset ovat Kuntoutusyrittäjien mielestä tärkeitä: https://kuntoutusyrittajat.fi/hoidon-kela-korvauksen-poistaminen-havittaisi-arvokkaan-tyokalun/

2. Valvontalaki kannattaa säätää, kunhan palveluntuottajan määritelmä saadaan fiksattua lakiluonnoksesta

Asian vaihe:

Esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaista valmistelussa STM:ssä, ja käynyt lausuntokierroksella maaliskuussa 2022. Lakiluonnos on tarkoitus saattaa eduskuntaan loppukesästä 2022 ja voimaan alkuvuodesta 2024. Vasta vuonna 2026 laki ulottuisi koskemaan kokonaisuudessaan myös julkisia toimijoita.

Nykytila:

Julkisen tuottama terveydenhuolto voi aloittaa toimintansa ilman lupaa tai ilmoitusta. Yksityinen terveydenhuoltotoiminta vaatii luvan tai ilmoituksen.

Valvontalaki on sinänsä hyvä uudistus: Se yhdenvertaistaisi valvonnan sekä alalletulon kynnyksen yritysmuodoltaan erilaisten terveydenhuollon palveluntarjoajien sekä julkisen terveydenhuollon toimijoiden välillä. Laki modernisoisi terveydenhuollon valvonnan ja sääntelyn

Laki on hyvä, mutta sen määritelmä palveluntuottajasta (6 §) sekä ns. kuoriorganisaatioiden kielto (9 §) uhkaa tehdä laittomia osasta nykyisiä terveydenhuollon palveluntarjoajia (eli kuntoutusyrityksiä). Määritelmä on niin kireä, ettei

Kuntoutusyrittäjät vetoaa, että lakia edistettäessä 6 § ja 9 § tehdään muutokset, joita esitämme pdf-liitteessä.

Muutoksia ovat:
– 6 §: Teksti ”luotettavaksi tunnetut ja sopivuus henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan” pitää poistaa. Perustelu: On vaikea määrittää, minkälaista harkintavaltaa ne lupaviranomaiselle antavat kussakin tapauksessa. Kohtien poistamista tulisi harkita.

– 6 §: Kuoriorganisaatiota koskevat kohdat pykälän yksityiskohtaisista perusteluista tulee poistaa. Perustelu: Itse pykälään kielto ei sisälly.

  • 9 §: Edellytys ”riittävästä omasta henkilöstöstä” poistettava: Perustelu: Kuntoutusyrittäjien jäsenet työllistävän 3 000 henkilöä. Noista 3 000:sta noin 2/3 työskentelee työsuhteessa, ja 1/3 ammatinharjoittajina. Ehdotetulla muotoilulla kävisi niin, että ammatintarkoittajia työllistävä kolmannes tippuisi pois soveltamisalasta, ja samalla terveydenhuollon toimijuudesta. Tämä olisi iso vahinko.

Lue lisää liitetiedostosta pdf:n lausunnosta 10062022

Maaliskuun 2022 lausuntomme valvontalaista: https://kuntoutusyrittajat.fi/kuntoutusyrittajien-lausunto-sote-valvontalakiluonnoksesta/

 

3. Potilasasiamiesjärjestelmää uudistava lakiluonnos ei paranna potilaiden asemaa. Uudistuksen tarpeellisuus on kyseenalainen

 

Asian vaihe:

Parhaillaan on 12.8. lausuttavana saakka lakiluonnos, joka uudistaisi potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnan. Potilasasiamies on nimensä mukaisesti potilaiden asialla – ei palveluntuottajien.  Uudistus liittyy hallitusohjelmakirjaukseen, sekä lokakuussa 2020 valmistuneeseen selvityshenkilö Tuomas Kumpulan raporttiin.

 

Nykytila ja esitetty muutos:

Terveydenhuollon palveluntuottajien on nimettävä potilasasiamies vastaamaan potilaiden yhteydenottoihin. Potilasasiamies on potilaiden eikä palveluntuottajien asialla. Potilasasiamies auttaa havaitsemaan mahdollisen potilasvahingon, ja neuvoo potilasta jatkotoimenpiteissä.

Potilasasiamiestoiminnan osalta selvityshenkilö raportoi nykytilan pulmiksi ainoastaan sen, ettei tietoa yhteydenottomääristä nyt kootusti kerry, eikä asiamiehille ole pätevyysvaatimuksia. Näiden täsmäkohtien korjaaminen sopii Kuntoutusyrittäjille.

 

Lausuttava HE-luonnos menee kuitenkin hyvin pitkälle, ja esittää, että yksityisiltä terveydenhuollon toimijoilta viedään pois oikeus valita itse potilasasiamies (jatkossa: ”potilasasiavastaava”). Tilalle asetettaisiin hyvinvointialueen palveluksessa oleva potilasaasiavastaava. Yksityisen olisi pakko käyttää tätä ”yleistä potilasasiavastaavaa”. On todennäköistä, että yksityisille lankeaisi tästä jossakin kohtaa maksu. Mitään kilpailua ei olisi, joten hinta voi olla mitä vaan. Lisäksi tänä hyvinvointialueen oma valtuutettu avustaisi myös oman palveluntuotannon potilaita. Esteellisyys on ilmeinen.

 

Kuntoutusyrittäjien mielestä luonnosteltua uudistusta ei ole tarpeen tehdä lainkaan potilasasiamiestoiminnan osalta, vaan yksityisten pitää voida saada itse valita potilasasiavastaavansa. Jos halutaan, pätevyysvaatimuksia voidaan asettaa, tai perustaa rekisteri yhteydenottojen kirjaamiseksi.

Lue lisää Kuntoutusyrittäjien kannasta: https://kuntoutusyrittajat.fi/potilasasiamiesjarjestelmaan-esitetaan-laajoja-muutoksia/

Lausuntopyyntö Lausuntopalvelussa:  https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=dabe99d3-640d-41cb-b562-dbaaab076715