27 joulukuun, 2023 |

Vuodenvaihteen 2024 muutoksia

Vuodenvaihteen 2024 muutoksia kuntoutusyrittäjien toimialalla

1. Soteri-rekisteri aloittaa toimintansa

Kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien on vuoteen 2026 mennessä siirryttävä uuteen soteri-rekisterin mukaiseen palveluntuottajien ja näiden palveluyksiköiden rekisteröintiin.

2023 tai aiemmin toimintansa aloittanut kuntoutusyrittäjä kohtaa soteri-rekisterin todennäköisesti ensi kerran 2024 maaliskuussa, kun viranomaiset (avit ja Valvira) pyytävät yritystä tarkistamaan omat Soteriin merkityt tietonsa. Kaikkia Soterin edellyttämiä tietoja viranomaisilla ei välttämättä vielä ole, joten puuttuvia tai muuttuneita tietoja voi joutua täydentämään. Yrityksensä tietoja voi joutua täydentämään jo ennen tätä, jos toimintaan tulee olennainen muutos, jonka perusteella yritys joutuu muuttamaan aiempaa toimilupaa tai ilmoitustansa.

Soteriin merkityt tiedot ovat julkisia, ellei yritys tai tämän vastuuhenkilö ole erikseen pyytänyt esimerkiksi kotiosoitteensa piilottamista julkisesta rekisteristä.

Lue lisää Soteri UKK-uutisesta. Jäsensivuilla on saatavilla myös aiheeseen liittyvä 15.12.2023 pidetty webinaari. Avi on avannut myös erillisen Soteria selventävän sivustonsa.

2. Ikääntyneiden parissa työskentelevien rikostaustaotteita tulee pyytää tarkistettavaksi samoin kuin lasten kanssa työskentelevien – 2025 alkaen myös vammaisten

Soteri-uudistuksella oli välillisesti myös sisällöllisiä muutoksia, joista yksi merkittävimmistä on rikostaustaotteiden laajentuva tarkistamisvelvollisuus. 1.1.2024 alkaen ikääntyneiden parissa työskenteleviltä ihmisiltä on pyydettävä rikostaustaote Sote-valvontalain nojalla. 1.1.2025 eli vuotta myöhemmin vastaava velvoite tulee koskemaan myös vammaisten parissa työskenteleviä. Menettely on sama kuin lasten parissa työskentelevien rikostaustaotteissa: työntekijä tilaa otteet itse oikeusrekisterikeskuksesta, ja esittää otteen tulevalle tai nykyiselle työnantajalleen.

Rikostaustaotetta ei tarvitse pyytää, jos työntekijä on jo työskennellyt ikääntyneiden parissa ennen lain voimaantuloa eli 1.1.2024. Velvoite ei siten koske vanhoja työntekijöitä vaan ainoastaan uusia.

Lue lisää Soteri UKK uutisen kohdasta 7. tai STM:n rikostaustaotteen omilta ohjeisvuilta.

3. Omavalvontasuunnitelma laajenee koskemaan kaikkia

Tämä kolmaskin muutos perustuu Sote-valvontalakiin ja siihen liittyvään Soteri-uudistukseen. 1.1.2024 alkaen voimaan tulevan Sote-valvontalain nojalla kaikkien terveydenhuollon palveluntuottajien (niin pienten kuin suurten) on laadittava toiminnan kattava omavalvontasuunnitelma. Viranomaismallia ei ole omavalvontasuunnitelmasta vielä julkaistu, mutta sellaisen odotetaan tulevan alkuvuoden aikana.

Kuntoutusyrittäjät on laatinut jäsensivuilleen myös erillisen tilapäiseen käyttöön tarkoitetun mallin, jos omavalvontasuunnitelma täytyy laatia esimerkiksi hyvinvointialueen tai aluehallintoviraston vaatimuksesta jo heti ensi vuoden alussa.

Huomaathan, että omavalvontasuunnitelmasta erikseen on kaikkein palveluntuottajien laadittava myös tietoturvasuunnitelma. Niin tietoturvasuunnitelmasta kuin omavalvontasuunnitelmasta on mallit jäsensivuilla. Tietoturvasuunnitelman laatimisvelvollisuus on ollut marraskuusta 2021 alkaen.

Lue lisää tästä Kuntoutusyrittäjien uutisesta.

4. Fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennys astuu voimaan

Kotona annettavasta fysio- ja toimintaterapiasta saa ensi vuonna kotitalousvähennystä 60 % kotona tehdyn työn osuudesta. Edellytyksenä on, että hoidon antaa laillistettu fysio- tai toimintaterapeutti ja että palvelun antajalla on sote-valvontalain mukainen oikeus tuottaa ko. palvelua. Erillistä lääkärin lähetettä ei tarvita. Fysio- tai toimintaterapeutin oma arvio hoidon tarpeesta riittää.

Kuntoutusyrittäjät järjesti aiheesta julkisen webinaarin. Webinaarin voi katsoa tästä linkistä. Lisätietoja kotitalousvähennyksestä voi lukea tästä uutisesta. Tasavallan presidentti vahvisti lain 21.12.2023 ja laki tulee siten voimaan 1.1.2024.

5. Kela aloittaa Kuntoutuksen palveluntuottajien sähköisten laskujen vastaanottamisen 1.1.2024

Kela tiedotti 20.12.2023 verkkosivuillaan aloittavansa verkkolaskujen vastaanottamisen vuodenvaihteesta.

Kelan tiedotteen mukaan verkkolaskuja voi lähettää Kelaan tavanomaisina Finvoice-standardin mukaisina verkkolaskuina. Laskuja ei tämän muutoksen jälkeenkään voi toimittaa sähköpostin liitteenä.

Verkkolaskun pitää sisältää kaikki nykyisilläkin laskutuslomakkeilla vaadittavat tiedot. Kelan mukaan tämä saattaa aiheuttaa kehitystarpeita lähetyspalvelua tarjoavien verkkolaskuoperaattoreiden tai palveluntuottajan laskutusohjelmiin.

Kela julkaisee laskutusohjesivuillaan myöhemmin täsmälliset ohjeet verkkolaskutukselle. Velvoite perustuu lakiin julkisten hankintojen sähköisestä laskutuksesta. Laki on velvoittanut sähköisiä laskuja mm. Kelalta jo muutaman vuoden ajan. Sama sähköisten laskujen vastaanottovelvoite koskee myös hyvinvointialueiden hankintoja. Paperilaskutus säilyy sähköisen laskutuksen rinnalla toistaiseksi.

Päivitys 2.1.2024: Kelan laskutusohjesivuille on tullut verkkolaskutuksen ohjeet. Ohjeissa kannattaa erityisesti huomata tämä kohta:

Älä ilmoita asiakkaiden henkilötunnuksia verkkolaskussa. Henkilötunnukset pitää korvata kuntoutuspäätösten päätöstunnisteilla.

6. Asiakastietolaki uudistuu – Kanta-informointi päivittyy jälleen

Uusi laki asiakastietojen käsittelystä yhdistää potilaslain potilasasiakirjoja koskevan luvun, sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja koskevat säännökset sekä vanhan asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain.

Näkyvin muutos näillä on, että asiakkaille on annettava uusi Kanta-informointi.

Lisätietoja uudesta Kanta-informoinnista sekä muuttuvasta laista löytyy tästä Kuntoutusyrittäjien uutisesta. Merkittävin yksittäinen muutos lienee se, että Kantaan kirjattua tietojen luovutussuostumusta voidaan käyttää myös Kanta-arkiston ulkopuolisiin tietojen luovutuksiin.

Alaikäisen päätöksentekokyvyn kirjaaminen helpottuu vuodenvaihteessa hieman. Tähän liittyen Kanta.fi julkaisee uuden alaikäisen päätöksentekokyvyn verkkokoulun 1.1.2024 alkaen.

Muutoksena on, että alle 12-vuotiaan lapsen ollessa asiakkaana tietojärjestelmä voi 2024 alkaen tuottaa oletusarvoisesti asiakirjoille tiedon, ettei lapsi ole ollut kykenevä päättämään hoidostaan. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tarvittaessa muutettava tieto, kuten aiemminkin, jos lapsi on ammattihenkilön arvion mukaan kykenevä päättämään hoidostaan.

7. Yksityinen potilasasiamiestoiminta korvataan julkisilla potilasasiavastaavilla

1.1.2024 alkaen lakisääteiset potilasasiamiehet korvautuvat hyvinvointialueiden vastuulla olevilla potilasasiavastaavilla. Samoin hyvinvointialueiden vastuulle tänä vuonna kuuluneet sosiaaliasiamiehet korvautuvat sosiaaliasiavastaavilla.

Kuntoutusyrittäjien jäsenpalveluna on pitkään ollut lakisääteinen potilasasiamies. Potilasasiamiespalvelua on tuottanut asianajaja Ismo Saarinen vuodesta 1993 alkaen. Kuntoutusyrittäjät kiittää Ismoa pitkäaikaisesta potilasasiamiestyöstä.

Kuntoutusyrittäjien jäsenistön ja asiakkaiden käytössä on ensi vuodesta alkaen lakisääteistä julkista potilasasiavastaavaa täydentävä potilasneuvonta. Muutos ei edellytä jäseniltä muita toimenpiteitä, kuin asiakkaiden neuvontaa lakisääteisen palvelun siirtymisestä julkiselle puolelle ja halutessaan Kuntoutusyrittäjien täydentävän neuvonnan olemassaolosta.

8. Eläinsuojelulainsäädännön ilmoitusvelvollisuus koskee myös sote-henkilöstöä

Ensi vuoden alussa voimaan tuleva uudistettu eläinsuojelulaki koskee myös kuntoutusyrittäjiä ja esimerkiksi kotikäyntejä tekeviä terapeutteja. Terapeutin on salassapidon estämättä tehtävä viranomaisille ilmoitus avun tarpeessa olevasta eläimestä. Velvollisuus muistuttaa tältä osin siis sote-ammattihenkilön velvollisuutta tehdä myös lastensuojeluilmoitus. Lue lisää tästä uutisesta.

9. Henkilötunnuksen tai henkilötunnuksen ja nimen käyttö ainoana tunnistamiskeinona tulee viimeistään lopettaa ensi vuoden alussa

Henkilötunnus on aiemminkin ollut ainoastaan asiakkaan yksilöintiin tarkoitettu työkalu. Asiakasta ei ole siten saanut aiemminkaan tunnistaa pelkän henkilötunnuksen avulla. Aiheesta on myös tietosuojavaltuutetun toimiston tuore päätös.

Erityisesti sähköisessä asioinnissa, kuten ajanvarauksessa asiakas on tunnistettava luotettavasti. Asiakas on myös muissa tilanteissa tunnistettava, kuten esimerkiksi puhelinasioinnissa.

Lisätietoja voit lukea tästä uutisesta.

Uusiin henkilötunnuksiin on myös joulukuusta 2023 alkaen tullut uusia välimerkkejä.